ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/19/2016: Υποστήριξη της διανομής μη εθνικών ταινιών – σύστημα επιλεκτικής κινηματογραφικής υποστήριξης διανομής

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020).

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της μη εθνικής κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η ακόλουθη:
•υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της μη εθνικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.

Το υποπρόγραμμα MEDIA θα παρέχει υποστήριξη για:
•τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων• ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός και ακουστική περιγραφή των οπτικοακουστικών έργων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εταιρείες διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών/θεατρικών έργων που να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες για την παρουσίαση σε ευρύτερο κοινό σε κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών με σκοπό την εκμετάλλευση και των οποίων οι δραστηριότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από τις χώρες αυτές.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων είναι 01/12/2016 και 14/06/2017.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-%E2%80%93-support-for-transnational-distribution-european-films-2017_en