Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης για το κλίμα. Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. Ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά την επόμενη επταετία. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.

Η συγχρηματοδότηση είναι μέχρι 60%.

Δικαιούχοι: Δημόσιοι οργανισμοί, ιδιωτικοί οργανισμοί, ΜΚΟ.

Προθεσμίες Υποβολής:

16/10/2014 για έργα που αφορούν τη διάχυση της πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

29/10/2014  για τα προπαρασκευαστικά έργα που αφορούν δράσεις για το περιβάλλον.

Εθνικό Σημείο Επαφής και Ενημέρωσης: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Tel:+35722408926/+35722408927

E-mail:[email protected]

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#preparatory