Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015

Ο στόχος για όλα τα προγράμματα είναι η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ (Υπηκόων Τρίτων Χωρών) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελούμενων με τη χρήση της, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε όλα τα Έργα, ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο.

Δικαιούχοι: Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ

Η προθεσμία για όλα τα Έργα είναι η 26η Οκτωβρίου 2015.

Έργο: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
Αριθμός εκπαιδευομένων ενηλίκων που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα : 200
Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις τέσσερις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο).
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 260,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Έργο: Πρόγραμμα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
Ο αριθμός επωφελούμενων στο σύνολο για τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου είναι τουλάχιστον 30.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 700,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Δράση 1-Εθελούσιες Επιστροφές
Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών.
Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ και της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, θα συνεχίσει η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών, όπως αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και του Ταμείου Επιστροφής, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πληροφόρηση για τις διαδικασίες επιστροφής, επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, νομική/ψυχολογική υποστήριξη, στήριξη για άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων, ετοιμασία ταξιδιού επιστροφής. Για τις περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Κέντρο θα πρέπει να μελετηθεί το Παράρτημα 3 όπου περιγράφονται πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις για δημιουργία του εν λόγω κέντρου.
Στο Κέντρο θα προσφερθεί η απαραίτητη υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Αριθμός ατόμων που θα προσέλθουν στο Κέντρο για πληροφορίες: 150
Αριθμός ατόμων που θα δεσμευτούν για να ξεκινήσει διαδικασία εθελούσιας επιστροφής: 100
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 600,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Δράση 4 – Ενίσχυση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής
Τίτλος έργου: Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, η οποία στόχο θα
έχει τη γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας.
Δεδομένου ότι η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού, μέσα από την
παρουσίαση συνταγών, το κυπριακό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής
διαφόρων εδεσμάτων ή/και ροφημάτων, μαθαίνοντας παράλληλα για τις γαστρονομικές συνήθειες και
παραδόσεις γύρω από αυτές.
Μέσα από τη γαστρονομική παρουσίαση, η εκπομπή θα μπορεί να αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή
της κάθε τοπικής κουζίνας, στα διατροφικά έθιμα και παραδόσεις. Επίσης θα μπορεί να δίνει, γενικές πληροφορίες για τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, για τη γεωγραφία, για τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τις πρώτες ύλες της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία ιστορικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: 1 χρόνος
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2015
Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2016
Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του έργου μέχρι και δυο (2)
χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: € 400,000

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument