Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. EACEA-40/2017: πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» – επιχορηγήσεις δράσεων 2018

Δράσεις
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη και μέτρα του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»:
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη
– Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης
Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά
– Αδελφοποίηση πόλεων
– Δίκτυα πόλεων
– Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών
3. Επιλεξιμότητα
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν πλήρως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που είναι κοινά για όλα τα σκέλη του προγράμματος, όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς και τα ειδικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε κάθε μέτρο, όπως αναλύονται στον οδηγό του προγράμματος.
Οι αιτούντες (η έννοια των αιτούντων καλύπτει τους αιτούντες και τους εταίρους) πρέπει να είναι είτε δημόσιοι φορείς είτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν νομική προσωπικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-1_en