Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA 15/2017: Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης.

3.2 Επιλέξιμα έργα

Τα επιλέξιμα έργα πρέπει:

-να έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών (περίοδος επιλεξιμότητας)·
-να συνίστανται στη μετάφραση και την προώθηση (περιλαμβανομένης της δημοσίευσης περίληψης των μεταφρασμένων έργων) μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων μυθιστορημάτων από και προς επιλέξιμες γλώσσες· 
-να βασίζονται σε μια στρατηγική μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής και προώθησης μεταφρασμένων μυθιστορημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι λεπτομερείς όροι για την υποβολή αίτησης διατίθενται στις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το εθνικό σας γραφείο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

Επικοινωνία με τον Οργανισμό: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm