Πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25 (Ι)/2011) γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης) για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη Δημόσια Υπηρεσία, για την περίοδο 2016-2018.

Οι ανάγκες αφορούν στην υλοποίηση έργων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ειδικά των Ευρωπαϊκών Έργων ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020) και MENTEP (Monitor Technology Enhances Pedagogy). •Λειτουργός Τεχνολογικής Στήριξης (1 θέση Κλ. Α8)
•Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί (4 θέσεις Κλ. Α8)
•Ερευνητικοί Λειτουργοί (2 θέσεις Κλ. Α8)
•Λειτουργός Διαχείρισης Έργων (1 θέση Κλ. Α8)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά είναι η Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016, ώρα 14:30.