Στήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών παιχνιδιών βίντεο Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής: 02/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) και στο διορθωτικό της 27ης Ιουνίου 2014.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία.

Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων έργων:
•Αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή αναμενόμενης μεθόδου διανομής.
Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει μία προθεσμία. H αίτηση για υποστήριξη πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως τις 02/03/2017 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Η διάρκεια του έργου είναι έως 36 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm) το αργότερο έως τις 02/03/2017 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).
Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τα έντυπα υποψηφιότητας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en