ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — Ελεγκτές/ελέγκτριες στους τομείς i) των μαθηματικών και της στατιστικής — ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων και δικτύων, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών και της εξόρυξης διεργασιών — Έκτακτο προσωπικό (βαθμοί AD 5 — AD 9)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

—να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
—να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
—να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις, και—να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Σπουδές:
Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού:—για τους βαθμούς AD 5 — AD 6, επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα, σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών ή της στατιστικής, ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/ δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών·ή—για τους βαθμούς AD 7 έως AD 9, επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα, σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών ή της στατιστικής, ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών.Σημειωτέον ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο διπλώματα που έχουν απονεμηθεί από κράτος μέλος της ΕΕ ή που συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοδυναμίας που εκδίδει η αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ.

Επαγγελματική πείρα: Κατά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει επίσης να διαθέτουν:—τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 5· ή—τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 6· ήτουλάχιστον επτά (7) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 7· ή—τουλάχιστον δέκα (10) έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 8 ή—τουλάχιστον δεκατρία (13) έτη συναφούς επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: i) των μαθηματικών και της στατιστικής ή ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων/δικτύων/επιχει-ρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών ή της εξόρυξης διεργασιών για τον βαθμό AD 9.

Γλωσσικές γνώσειςΔεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική αποτελούν τις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου, απαιτείται καλή γνώση μίας εξ αυτών (η κατανόηση, καθώς και η γραπτή και προφορική έκφραση, πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον αντίστοιχου του C1).Η γνώση πρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

https://e-candidatures.gestmax.fr/842/1/call-for-expressions-of-interest-auditors?fbclid=IwAR3hxxaepV51WfEjExdGUZkr0OddCqzRPdPxoQObLfkQLdG90Kx7CyKQFG0