Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) στο Αλικάντε (Ισπανία) αναζητά Λειτουργούς και Εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) στο Αλικάντε (Ισπανία) αναζητά Λειτουργούς και Εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Καθήκοντα Λειτουργών πνευματικής ιδιοκτησίας:

-υποστήριξη αναφορικά με την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το κοινοτικό σήμα (CTM) και του καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου (RCD), τις αιτήσεις και εγγραφές
-υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συνεργασίας και σύγκλισης σε έργα

Καθήκοντα Εμπειρογνωμόνων πνευματικής ιδιοκτησίας:

-χειρισμός όλων των πτυχών του κοινοτικού σήματος (CTM) και του καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου (RCD), των αιτήσεων και των εγγραφών
-παροχή νομικών συμβουλών και επίλυση των διαφορών
-συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προσόντα για τις θέσεις των Λειτουργών πνευματικής ιδιοκτησίας (ομάδα καθηκόντων III):

-μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα ενός έτους ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών.

Για να κάνετε αίτηση για τις θέσεις Εμπειρογνωμόνων πνευματικής ιδιοκτησίας (ομάδα καθηκόντων IV), θα πρέπει να έχετε:

-πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα και τουλάχιστον τρία χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Απαιτείται επίσης:

-Η ιθαγένεια της ΕΕ
-άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ (C1)
-καθώς και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής (Β2).

Μισθός: EUR 2,476.74 (function group III, grade 8) / EUR 3,170.61 (function group IV, grade 13)

Προθεσμία Υποβολής: 21 Δεκεμβρίου 2015, 12.00 midday (Brussels time).

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/ohim/index_en.htm

DCIM100GOPROG0050617.

DCIM100GOPROG0050617.