Πρόγραμμα COSME «Βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις»

Το Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020) – COSME – στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) Επιχειρήσεις (EASME) που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαχειρίζεται την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η δράση πρέπει να καλύπτει διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, όπως:
 ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών (ειδοποιήσεις προσφορών και τους οδηγών με συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε χώρα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις),
 υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής προς τις ΜΜΕ (π.χ. σχετικά με τις αλλαγές που εισάγονται από τις νέες οδηγίες, τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη μιας πρότασης, κλπ),
εκδηλώσεις εύρεσης κατάλληλων εταίρων (matchmaking events),
 συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή προσφορών σε άλλα κράτη μέλη,
 καθοδήγηση σχετικά με τις καταθέσεις κοινών προσφορών,
 συμβουλευτικές δραστηριότητες μεταξύ μεγάλων εταιρειών και ΜΜΕ, κλπ.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Επιλέξιμοι φορείς πρέπει να είναι οργανισμοί που έχουν ως βασική τους δραστηριότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων και / ή την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Περιλαμβάνουν:
 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ή παρεμφερείς οργανισμούς.
 Οργανισμοί υποστήριξης των επιχειρήσεων, ευφυών επιχειρήσεων (start-ups), κλπ,
 Επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων,
 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων,
 Δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι επιλέξιμοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι:
 Σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε., και / ή
 Σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME

Η παρούσα πρόσκληση αφορά κοινοπραξίες που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 κράτη μέλη και χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.

Προϋπολογισμός και διάρκεια
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση του σχεδίου εκτιμάται σε EUR 800.000.
Η μέγιστη επιδότηση ανά σχέδιο θα είναι EUR 250.000. Η EASME σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μέχρι και 4 προτάσεις.

Η επιχορήγηση της Ε.Ε. περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% των επιλέξιμων δαπανών.
Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες.

Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Ιουλίου 2016 στις 17:00 (τοπική
ώρα Βρυξελλών).

Οι υποψήφιοι καλούνται να συνδεθούν στην πιο κάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16068-cos-2016-2-05.html

Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: EASME-COSME-PUB-PROC-CALL-2016@ec.europa.eu

«Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών» για το έτος 2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην Ιστοσελίδα τους το έντυπο «Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών» για το έτος 2016.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 8 Ιουλίου

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4278

Πρόσκληση στις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό

Το έργο RISE (Research Centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging Technologies) ανακοίνωσε πρόσφατα ανοικτή πρόσκληση προς καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο. Μέσα από το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι προσβάσιμο στην διεύθυνση: http://www.rise.org.cy/en-gb/blog/77958/, θα γίνει μια πρώτη γνωριμία και καταγραφή των αναγκών των ενδιαφερομένων, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του RISE.

Το έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για έρευνα και καινοτομία στους τομείς των διαδραστικών μέσων, των έξυπνων συστημάτων και των αναδυόμενων τεχνολογιών, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς το υφιστάμενο οικοσύστημα των καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. Το RISE, με τον συμμετοχικό και εξωστρεφή του προσανατολισμό, φιλοδοξεί να συμβάλει στην ερευνητική αριστεία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν και να επιτύχουν σε διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό, θα συνεργάζεται στενά τόσο με επιχειρήσεις όσο και με ακαδημαϊκά ινστιτούτα για δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και για την επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Το RISE θα προσφέρει υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες μέσα από την παροχή επιστημονικής τεχνογνωσίας καθώς και με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε καινοτόμο εξοπλισμό και υποδομές.

Η δημιουργία του RISE αποτελεί κοινό όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία), του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο) και του Δήμου Λευκωσίας. Εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική της Λευκωσίας για την ανάδειξή της ως πυρήνα ανάπτυξης τεχνολογίας καινοτομίας και ως έξυπνης πόλης γνώσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Ο σχεδιασμός του RISE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.rise.org.cy/en-gb/home/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy

υδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Διαθέσιμα κονδύλια για επιχορήγηση συμμετοχής ιδρυμάτων/οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Σεμινάρια Επαφών

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για επιχορήγηση συμμετοχής ιδρυμάτων/οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Σεμινάρια Επαφών.

Η συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και στην προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις στα πλαίσια της Γενικής Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017.

Η συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και στην προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις, στα πλαίσια της Γενικής Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2017. Στα Σεμινάρια Επαφών, τα οποία διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εκπρόσωποι από διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύματα/οργανισμούς έχουν την ευκαιρία να βρουν επί τόπου εταίρους για μια μελλοντική συνεργασία και να συζητήσουν το θέμα και άλλες παραμέτρους της συνεργασίας τους.

Σημειώστε ότι δίνεται προτεραιότητα σε ιδρύματα/οργανισμούς που δεν έχουν λάβει ποτέ επιχορήγηση για συμμετοχή σε Συμπράξεις ή/και σε Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ καθώς και σε Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις στο παρελθόν (Σεμινάρια Επαφών και Επίσκεψη σε μελλοντική Εταίρο) στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης 2007-2013.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια που υπάρχουν καθώς και δηλώσεις ενδιαφέροντος, επισκεφθείτε

Ανοικτή πρόσκληση για Προτάσεις για χρηματοδότηση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 – Γαλάζια Τεχνολογία: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία των θαλάσσιων λεκανών – Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EASME/EMFF/2016/1.2.1.3 – 10/05/2016 10:25:42

Ο οργανισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενο «EASME», ενεργώντας υπό την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφεξής καλούμενη ως «η Επιτροπή», προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης και για επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τις οικονομίες που στηρίζονται στη θάλασσα και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές.
Η πρόσκληση για προτάσεις συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF 2014-2020) βάσει των στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και ειδικότερα για να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με τρόπο συμπληρωματικό προς τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες.
Οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης έχουν τη μεγάλη δυνατότητα να ενθαρρύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Στην ΕΕ, υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύριο άνθρωποι εργάζονται στη «Γαλάζια Ανάπτυξη». Περιλαμβάνει τους καθιερωμένους τομείς (όπως η ναυπηγική και η επισκευή σκαφών, μεταφορά, εγκαταστάσεις για πετρέλαιο και αέριο στην ανοικτή θάλασσα), καθώς επίσης και τους αναδυόμενους τομείς με μια υψηλή δυνατότητα για την ανάπτυξη (όπως η μπλε βιοτεχνολογία, η υδατοκαλλιέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις θάλασσες)
Αυτοί οι τομείς προσδιορίστηκαν στη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 , η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας για θέσεις εργασίας αλλά και την ανάπτυξη των ακτών της Ευρώπης, των θαλασσών και των ωκεανών.
Οι γαλάζιες τεχνολογικές δράσεις στοχεύουν στη στήριξη των υπαρχουσών έξυπνων στρατηγικών ειδίκευσης αλλά και να υποστηρίξουν τις στρατηγικές συνεργασίες των θαλάσσιων περιοχών και των εταίρων τους για ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που θα φέρουν τα αποτελέσματα από τις ερευνητικές δραστηριότητες ταχύτερα στην αγορά και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών.
Η σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε στις 31/03/2016 ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30/09/2016.

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/C18F66D482A32FFCC2257FAF0028CE3A?OpenDocumentimagesCAIC603V

Νέο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων αυτών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Αιτήσεις γίνονται δέκτες από τις 16/5/2016 μέχρι τις 14/8/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Υπουργείου, www.mcit.gov.cy στην ενότητα τελευταία νέα. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού στα τηλέφωνα: 22-409303, 22-409385.

imagesCA5ZYQH0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΕΚ έχει δημοσιεύσει το νέο πρόγραμμα πολυετών επιχορηγήσεων του 2016-2019 στον τομέα της επικοινωνίας εδώ:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Αυτό το πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις θα υλοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ), οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για εταιρική σχέση, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνεργασία COMM / FPA / 2016 (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου 2016.

Μόνο επιλεγμένοι συνεργάτες θα είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση της επιδότησης βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Αυγούστου 2016 ) COMM / SUBV / 2016 / M.

Στην κατηγορία εκδηλώσεις, χορηγίες θα δοθούν απευθείας χωρίς εταιρική σχέση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στον γεγονότα κατηγορία COMM / SUBV / 2016 / E (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου).

Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για ενημερώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας @ dgcomm-subvention@ep.europa.eu για περισσότερες πληροφορίες

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016.

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επενδυτικά Ταμεία
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Προυπολογισμός:

The total budget earmarked for the EU co-financing of projects under this call is estimated at EUR 1 650 000.
The Commission expects to fund approximately five proposals, with a maximum of one per EU Member State.
The Commission reserves the right not to distribute all the funds available.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes

imagesCAR40JI3

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη»

Στόχοι και περιγραφή

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι για υποβολή πρότασης:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ).

Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου:

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε € 500.000.

Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 18 μήνες.

Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ των επιλέξιμων δαπανών: Η συμβολή θα είναι μέχρι 75% του συνολικού κόστους της δράσης.

Προθεσμία Υποβολής: 09/06/2016

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμο παρακάτω: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope