Ανοικτή πρόσκληση για Προτάσεις για χρηματοδότηση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 – Γαλάζια Τεχνολογία: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία των θαλάσσιων λεκανών – Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EASME/EMFF/2016/1.2.1.3 – 10/05/2016 10:25:42

Ο οργανισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενο «EASME», ενεργώντας υπό την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφεξής καλούμενη ως «η Επιτροπή», προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης και για επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τις οικονομίες που στηρίζονται στη θάλασσα και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές.
Η πρόσκληση για προτάσεις συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF 2014-2020) βάσει των στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και ειδικότερα για να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με τρόπο συμπληρωματικό προς τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες.
Οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης έχουν τη μεγάλη δυνατότητα να ενθαρρύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Στην ΕΕ, υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύριο άνθρωποι εργάζονται στη «Γαλάζια Ανάπτυξη». Περιλαμβάνει τους καθιερωμένους τομείς (όπως η ναυπηγική και η επισκευή σκαφών, μεταφορά, εγκαταστάσεις για πετρέλαιο και αέριο στην ανοικτή θάλασσα), καθώς επίσης και τους αναδυόμενους τομείς με μια υψηλή δυνατότητα για την ανάπτυξη (όπως η μπλε βιοτεχνολογία, η υδατοκαλλιέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις θάλασσες)
Αυτοί οι τομείς προσδιορίστηκαν στη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 , η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας για θέσεις εργασίας αλλά και την ανάπτυξη των ακτών της Ευρώπης, των θαλασσών και των ωκεανών.
Οι γαλάζιες τεχνολογικές δράσεις στοχεύουν στη στήριξη των υπαρχουσών έξυπνων στρατηγικών ειδίκευσης αλλά και να υποστηρίξουν τις στρατηγικές συνεργασίες των θαλάσσιων περιοχών και των εταίρων τους για ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που θα φέρουν τα αποτελέσματα από τις ερευνητικές δραστηριότητες ταχύτερα στην αγορά και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών.
Η σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε στις 31/03/2016 ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30/09/2016.

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/C18F66D482A32FFCC2257FAF0028CE3A?OpenDocumentimagesCAIC603V

Νέο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων αυτών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Αιτήσεις γίνονται δέκτες από τις 16/5/2016 μέχρι τις 14/8/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Υπουργείου, www.mcit.gov.cy στην ενότητα τελευταία νέα. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού στα τηλέφωνα: 22-409303, 22-409385.

imagesCA5ZYQH0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΕΚ έχει δημοσιεύσει το νέο πρόγραμμα πολυετών επιχορηγήσεων του 2016-2019 στον τομέα της επικοινωνίας εδώ:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Αυτό το πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις επιδοτήσεις θα υλοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ), οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για εταιρική σχέση, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνεργασία COMM / FPA / 2016 (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου 2016.

Μόνο επιλεγμένοι συνεργάτες θα είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση της επιδότησης βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Αυγούστου 2016 ) COMM / SUBV / 2016 / M.

Στην κατηγορία εκδηλώσεις, χορηγίες θα δοθούν απευθείας χωρίς εταιρική σχέση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση των συγκεκριμένων σχεδίων στον γεγονότα κατηγορία COMM / SUBV / 2016 / E (προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου).

Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα μας τακτικά για ενημερώσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας @ dgcomm-subvention@ep.europa.eu για περισσότερες πληροφορίες

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016.

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επενδυτικά Ταμεία
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Προυπολογισμός:

The total budget earmarked for the EU co-financing of projects under this call is estimated at EUR 1 650 000.
The Commission expects to fund approximately five proposals, with a maximum of one per EU Member State.
The Commission reserves the right not to distribute all the funds available.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes

imagesCAR40JI3

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη»

Στόχοι και περιγραφή

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι για υποβολή πρότασης:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ).

Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου:

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε € 500.000.

Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 18 μήνες.

Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ των επιλέξιμων δαπανών: Η συμβολή θα είναι μέχρι 75% του συνολικού κόστους της δράσης.

Προθεσμία Υποβολής: 09/06/2016

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμο παρακάτω: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιχορηγησεις Σχεδιων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αρχών και οργανισμών του δημόσιου τομέα, και ιδίως σε ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα, σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι φορείς μπορούν να υποβάλουν πρόταση σχεδίου ως συντονιστές ή να συμμετέχουν ως άλλου είδους δικαιούχοι.

Θα εξετάζονται για χρηματοδότηση μόνο οι προτάσεις που έχουν άμεση συνάφεια με το θέμα και την περιγραφή που ορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οι προτάσεις που πραγματεύονται μόνο τον θεματικό τομέα χωρίς να εμπίπτουν επακριβώς στη συγκεκριμένη περιγραφή μιας δεδομένης δράσης δεν θα εξετάζονται για χρηματοδότηση.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Συνήθως, το 60% των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου μπορεί να καλυφθεί από την συνεισφορά της ΕΕ. Δεδομένου του συμπληρωματικού και παρακινητικού χαρακτήρα των επιχορηγήσεων της ΕΕ, τουλάχιστον το 40% των δαπανών του σχεδίου πρέπει να χρηματοδοτείται από τους εταίρους.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, τα σχέδια μπορεί να λάβουν μέχρι και 80% συγχρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών. Τα κριτήρια εξαιρετικής χρησιμότητας ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
Σημειώνεται ότι οι έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) δεν είναι επιλέξιμες για τους υποψηφίους που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ;
Ως σχέδιο νοείται μια διαχειριστική προσέγγιση για την οργάνωση των πόρων. Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ διαφορετικών οργανισμών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιτελέσουν διάφορες εργασίες με ένα κοινό σύνολο στόχων για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όλα τα σχέδια πρέπει:
-να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ
-να έχουν τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εταίρων (ξεχωριστές νομικές οντότητες) από διαφορετικές χώρες
-να είναι καινοτόμα, και
-να διαρκούν τρία χρόνια κατά το μέγιστο.

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_el.pdfhp-illustration

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα θέματα της Θαλάσσιας Ανάπτυξης

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης στο site της Ευρωπαικής Επιτροπής https://ec.europa.eu/easme/en/funding-opportunities.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας στο 24620993, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00

Αίτηση για παροχή κρατικής χορηγίας για δραστηριότητες ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και διοργάνωση εκδηλώσεων

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/585685EAD2E586DFC22579920045386D?OpenDocument

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2016

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2016 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου, 2016.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις/οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Ο Οδηγός του Σχεδίου και τα έντυπα αίτησης για καταχώρηση στο μητρώο και παροχή της κρατικής ενίσχυσης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/8608FA291B673E2BC225793B0029AFEF?OpenDocumentΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του τμήματος Περιβάλλοντος κα. Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία (τηλ: 22408923, φαξ: 22774945, e-mail: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας (2014-2020) – Υποβολή προτάσεων για το έτος 2016 «Πρόγραμμα Υγεία – 2016»

Το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από ενημέρωση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) και βάσει της Γνωστοποίησης 2016/C 84/03 της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/03/2016, αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορήγησης σχεδίων/έργων.

H συγκεκριμένη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ανέρχεται στα €9.350.000, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ για κάθε σχέδιο / δράση, το 60%. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει και στο 80% σε περίπτωση που κάποια πρόταση πληροί τα κριτήρια εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙ του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2016. Ταυτόχρονα, το Παράρτημα ΙΙ του προγράμματος εργασίας για το έτος 2016 περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης για τη χρηματοδότηση των έργων/σχεδίων.

Ως γενικά χαρακτηριστικά κάποιου έργου/σχεδίου, αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να παρέχει υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, να έχει τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εταίρων από διαφορετικές χώρες, να είναι καινοτόμο και να διαρκεί τρία χρόνια κατά το μέγιστο.

Οι Δράσεις προς χρηματοδότηση για το 2016:

-Υγεία των μεταναστών: Βέλτιστες Πρακτικές στην παροχή φροντίδας για ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικούς και της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για πρόληψη της χρήσης παράνομων ουσιών σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών.
-Υποστήριξη στα Κράτη Μέλη και σε ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των χρόνιων παθήσεων.
-Επιλογή και προστασία δοτών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

– Οργανισμοί οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα μέρος της ΕΖΕΣ, που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία και Νορβηγία) και έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και σε τρίτη χώρα που έχει διμερή συμφωνία με την ΕΕ για τον σκοπό του Προγράμματος.

– Οργανισμοί που αφορούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, φορέων του δημόσιου τομέα, ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Οι Οργανισμοί αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές ή ως άλλου είδους δικαιούχοι.

– Οργανισμοί από άλλες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι εταίροι στα έργα/σχέδια, εφόσον πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:
Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανταλλαγής (Electronic Exchange System) του EC Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/), όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική πληροφόρηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 2 Ιουνίου 2016

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Υγείας: κα Έλενα Μακρυγιώργη (τηλ.: 22605385, ηλεκτρ. ταχ.: emakrigiorgi@moh.gov.cy) και κα Χρύσω Γρηγοριάδου (τηλ.: 22605380, ηλεκτρ. ταχ.: cgregoriadou@moh.gov.cy).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2016, καθώς επίσης και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

– Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy),

– Ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA- Consumers, Health and Food Executive Agency) (http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html),

– Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία (http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2016_en.htm),

– Ιστοσελίδα του Research and Innovation Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/1/1/0/default-group&+PublicationDate/desc),

– Ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/450/).

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/874D4367DFB72D01C2257F7900277BFB?OpenDocument