6η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»

http://www.mcit..gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/00BDF363038364FFC2257E2E0042C972/$file/ΜΕΤΡΟ%20ΕΠΣΑ%203α%20-%206η%20ΠΡΟΚ.%20-%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_OINOS_2015.pdf

Αctive and Assisted Living (ΑΑL) – Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2015 και Αναζητήσεις Συνεργατών

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου για τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2015 του Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αctive and Assisted Living (ΑΑL).

Η Πρόσκληση με τίτλο «Living Αctively and Ιndependently at Ηome» στοχεύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων (προϊόντα, συστήματα ή υπηρεσίες) που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων της 3ης ηλικίας έτσι ώστε να ζουν: (α) ανεξάρτητα για περισσότερα χρόνια, με όσο το δυνατό λιγότερη επαγγελματική βοήθεια και έχοντας την επιλογή και τον έλεγχο των αποφάσεων που τα αφορούν, και (β) ενεργά και συμμετέχοντας στην κοινωνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κύπρου για την Πρόσκληση αναμένεται να ανέλθει σε €385,000, καθώς στις €200,000 του ΙΠΕ αναμένεται να προστεθούν €185,000 από την ΕΕ. Στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες (Πολυδύναμα Κέντρα, Οργανισμοί περίθαλψης και φροντίδας ατόμων 3ης ηλικίας). H Πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.aal-europe.eu/), ενώ οι κανονισμοί συμμετοχής για τους Κυπριακούς Φορείς βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του ΙΠΕ στο σύνδεσμο:

http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pillar5/diethnis_/_call.html.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://ps.aal-europe.eu/, βρίσκονται αναρτημένες Αναζητήσεις Συνεργατών από οργανισμούς που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στην εν λόγω Πρόσκληση και αναζητούν συνεργάτες ενώ επιπρόσθετα έχουν αναρτηθεί προφίλ οργανισμών οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προτάσεις που θα υποβληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ίρια Λουκαΐδου (τηλ.: 22205044, Email: [email protected]).

Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Μαΐου 2015 (18:00 τοπική ώρα Κύπρου)

«Νέα Σχέδια & Υπηρεσίες για ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας» -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

Social Innovation Competition 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8168&lang=en&title=Launch-of-EU-Social-Innovation-Competition-2015.

The Social Innovation Competition will award three prizes of €50,000 each; besides winners, the 30 best participants and a larger group of innovators will also receive support in terms of mentoring and networking.

The Competition is open to anyone in the EU or in countries associated to Horizon 2020 (individuals or legal entities, except public administrations).

https://www.youtube.com/watch?v=Dn4AACeScSs

Πρόσκληση για Υποβολή αιτήσεων στην Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ – Call for new members of the Pool of Trainers of CYC

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ αποτελείται από εκπαιδευτές οι οποίοι προέρχονται κυρίως από οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ. Η ομάδα είναι ειδικά καταρτισμένη στο τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης την οποία θέτουν σε εφαρμογή οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας. Οι εκπαιδευτές ασχολούνται με θέματα όπως ο εθελοντισμός, ενδυνάμωση των νέων, ειρήνη, διαπολιτισμική μάθηση, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, οικολογία, διαφορετικότητα, αντιρατσισμός, δημιουργικότητα και κοινωνική ένταξη.

1. Τι κάνει η ομάδα εκπαιδευτών?

• Διοργανώνει εκπαιδεύσεις καταρτισμού σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία.

• Συντονίζει δράσεις νεολαίας, σεμινάρια και συνέδρια.

• Προσφέρει καθοδήγηση σε θέματα νεολαίας που βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτών.

• Στηρίζει και συνεισφέρει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών στην εκπαίδευση νέων στην Κύπρο.

• Συνεισφέρει στην προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κύπρο

2. Προφίλ εκπαιδευτών:

• Έχουν ενεργή δράση σε θέματα νεολαίας για τουλάχιστον 2 χρόνια.

• Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μια εκπαίδευση ως εκπαιδευτές

• Έχουν εμπειρία σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης

• Έχουν γραπτή σύσταση από οργάνωση μέλος του ΣΝΚ

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αποταθείτε:

Ηλιάνα Πετρίδου: 96496426

Γιώργος Πολυκάρπου: 99578688

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

(01/1.3α.1/1/03.2015/ΣΧ)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €14 εκατομμύρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και το Έντυπο της Αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον σύνδεσμο εδώ, καθώς και από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 26 Μαρτίου 2015 μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Λευκωσίας  

Κεντρικά

22867100, 22867149, 22867247, 22867146, 22867242

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία

Λεμεσού

25819150, 25819151

Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE

Λάρνακας

24816160 /3/4/5/6/7/8

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο

Πάφου

26804610 /1/2/3/5/7

Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/08E9C4C164510FA0C22576E40027E68D?OpenDocument

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων1 που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €16,5 εκ. (Δημόσια Δαπάνη).

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75%, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι €25.000 για κάθε κτίριο ή €20.000 για κάθε κτιριακή μονάδα.

Για κάθε Δικαιούχο καθώς και για κάθε κατοικία αντιστοιχεί μόνο μια αίτηση στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒ&Τ καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.mcit.gov.cy).

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 6 Απριλίου 2015 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

Το Σχέδιο ή μέρος του δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22606060, 22606014, 22606016, 22606035.

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Κεντρικών και Επαρχιακών Γραφείων ΥΕΕΒ&Τ:

Λευκωσίας – Κεντρικά

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, 22867100

Λεμεσού

Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 25819151

Λάρνακας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8

Πάφου

Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας ,ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015,σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 5126 ημερομηνίας 12.08.2013και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 74.889 ημερομηνίας, 10.04.2013. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2015 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2015.

Οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσειςγια το έτος 2015, ανέρχονται στις € 193.876.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ Από 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 23 Μαρτίου 2015

(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)

Α1β, Α1γ, Α2, Γ2 και Ε Από 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 31 Αυγούστου 2015 (ενιαία αίτηση που αφορά

Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά τις 23 Μαρτίου 2015,θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/daτου Τμήματος Γεωργίας και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν σταπιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)

22819948

22819885

22819884

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,

Αγχίστου 4,

3048 Ζακάκι

25803926

25803924

ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,

Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου

24202841

24202851

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 23812136

23812137

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,

Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος

26804564

26804593

26804600

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,

Ανθίμου Πανάρετου 1,

4860 Αγρός

25874031

25874076

Παρουσίαση των σχεδίων χορηγιών για την Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

20150319_YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_LARNACA-page-001

20150313_YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_LARNACA-page-001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (01/1.3α.3/1/02/2015/ΣΧ)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €3 εκατομμύρια.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και το Έντυπο της Αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy).

Σημειώνεται ότι τα έντυπα αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι τις 11 Μαΐου 2015. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα:

22867178, 22867239, 22867194, 22867317, 22867193.