Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 13 Μαΐου 2014 για Βοηθούς στον τομέα της ασφάλειας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/security/index_en.htm

275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προ-σωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων Γραμματέων (βαθμοί SC 1 και SC 2) για τις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες προσλήψεις στον βαθμό SC 2 θα γίνουν για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 18 Μαρτίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται συνήθως στο κράτος μέλος της ΕΕ που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/secretaries/index_en.htm

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 1. Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα.
 2. Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 49 Άτομα.
 3. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
 4. Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014
 5. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς
 6. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument ) και στην ιστοσελίδα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (http://www.hrdauth.org.cy).

Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογούν Προτάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το πρόγραμμα πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (2014 – 2020) – «Ορίζοντας 2020» ([1]) και το ειδικό του Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») και το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014 – 2018) με το οποίο συμπληρώνεται το Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» – για την έρευνα και την καινοτομία (Πρόγραμμα Ευρατόμ) (συλλογικά «Ορίζοντας 2020») και το Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (ΤΕΑΧ) ([2]).

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html)

 

([1])  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.  Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται πριν     την αναμενόμενη θέσπιση και έναρξη ισχύος του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».  Κατά συνέπεια, η πρόσκληση θα παράγει πλήρως αποτελέσματα μετά την έναρξη ισχύος του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020», και αφού επαληθευθεί ότι οι διατάξεις οι οποίες αφορούν τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεν έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις.  Η δημοσίευση της πρόσκλησης πριν από τη θέσπιση του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» δεν γεννά δικαίωμα αξίωσης κατά της Επιτροπής.

([2]) Απόφαση του Συμβουλίου 2008/376/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2008, για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα, ΕΕ L 130 της 20.5.2008, σ. 7.

Θέσεις Εργασίας

 1. HP Policy Officer-European Securities and Markets Authority
 2. Auditor-European Central Bank
 3. Adviser- European Central Bank
 4. Social Media and Outreach Officer- European Ombudsman
 5. Deputy Head of the Supervisory Law Division- European Central Bank

44 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση). 

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ydmed.gov.gr/?p=6445&utm_source=feedly

Αιτήσεις για δώδεκα συμβασιούχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επτά θέσεις συμβασιούχων εργαζομένων προκήρυξαν δύο ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για προσωπικό υψηλών προσόντων.

Σύμφωνα με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τις 26 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων για δύο θέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στον χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) στο πλαίσιο της δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων. Πρόκειται για μία θέση Corporate Governance and Risk Management Officer με κωδικό θέσης: eu-LISA/13/TA/AD7/31.1 και μία θέση Enterprise Architecture Officer με κωδικό: eu-LISA/13/TA/AD7/32.1. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Στο μεταξύ, στις 30 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία αποστολής βιογραφικών για τις πέντε θέσεις συμβασιούχων εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

-ECHA/TA/2013/010 Deputy Accounting Officer (κωδ. θέσης: AD 6),

-ΕCHA/CA/III/2013/006 Audiovisual Technician (κωδ. θέσης: FGIII),

-ΕCHA/CA/III/2013/005 Administrative Assistant (κωδ. θέσης: FG III),

-ΕCHA/CA/III/2013/004 Human Resources Administrative Assistant (κωδ. θέσης: FG III), και

-ΕCHA/TA/2013/009 Scientific Assistant (κωδ. θέσης: AST3).

Η αποστολή βιογραφικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23323&subid=2&pubid=63875033