ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014-2018 ΜΕΤΡO ΕΠΣΑ 3ζ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-2018 ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ – Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 7 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.
Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο είναι οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθώς και οργανώσεις οινοπαραγωγών. Κέντρα έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο με τη στήριξη των δικαιούχων του Μέτρου. Διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να συνδεθούν με το έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy/
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ έναντι απόδειξης παραλαβής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Επίτροπο ΚΟΑΠ στη διεύθυνση «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία», με την ένδειξη «Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ: Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα».stafilia