Επιχορήγηση θεατρικής δημιουργίας: Θεατρικές Χορηγίες Θυμέλη

Ενιαίο σχέδιο χορηγιών που αφορά όλους τους επαγγελματικούς Θεατρικούς Φορείς και Ομάδες. Κρίνει τη θεατρική παραγωγή στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αντιμετωπίζοντας ισότιμα και δίκαια τους δημιουργούς. Μεταξύ άλλων σημαντικών, το Σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην οργάνωση, προσφέρει στήριξη και κίνητρα στους Φορείς/Ομάδες προκειμένου να προσφέρουν θεατρική δημιουργία και μέσω αυτής ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου στην Κύπρο, επιβραβεύοντας μεταξύ άλλων τη συνεργασία (συμπαραγωγές), την ικανότητα προσέλκυσης κοινού, την αποκέντρωση, τον επαγγελματισμό κ.ά. Το σχέδιο αφορά αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς, δημιουργούς, κρατικές υπηρεσίες και θεσμούς, που έγιναν σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και με γνώμονα πάντα τη θεατρική ανάπτυξη του τόπου.

Για το οικονομικό έτος 2017, οι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην Τ.Θ. 24658, 1302 Λευκωσία, είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στα γραφεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, ή, νοουμένου ότι είναι δακτυλογραφημένες και υπογραμμένες, να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο [email protected]
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν σε ημερίδα που διοργανώνει ο ΘΟΚ για ενημέρωση και καθοδήγηση όσον αφορά στον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων στις 30 Αυγούστου 2016 στο κτήριο του Οργανισμού, σε ακριβή χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Όπως επισημαίνεται και στο Έντυπο Όρων και Κριτηρίων του Σχεδίου, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό υπόκεινται στην έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσα από τον προϋπολογισμό του ΘΟΚ για το 2017. Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής του κονδυλίου, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επανακαθορισμού του αριθμού των προτάσεων που θα επιχορηγήσει ή/και του ύψους των ποσών που θα κατανείμει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τo Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ, τηλ. 22864320-1 ή ηλεκτρονικά στο [email protected]

http://thoc.azurewebsites.net/About-Epichorigisi_theatrikis_dimioyrgias_THeatrikes_CHorigies_THymeli,EL-ABOUT-03-01,EL