ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: 223 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία στο πλαίσιο του REACT-EU, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του ποσού κατά 223 εκατ. ευρώ. Στην Κύπρο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΚΤ θα λάβει επιπλέον 65 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων μερικής ανεργίας με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν 50.000 άτομα να διατηρήσουν τον μισθό και τη θέση εργασίας τους. Στη Γερμανία, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ στο Βρανδεμβούργο θα λάβει επιπλέον 20,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της μαθητείας μεταξύ επιχειρήσεων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της επιχείρησης. Τα κονδύλια αυτά θα ενισχύσουν την ήδη παρεχόμενη στήριξη στον τομέα της κατάρτισης και θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προσφέρουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Στη Γαλλία, η εξόχως απόκεντρη περιοχή της Μαγιότ θα λάβει πρόσθετους πόρους άνω των 105 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας· στήριξη των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων· πιο ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία· ψηφιοποίηση των υπηρεσιών· και στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19. Τέλος, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Φλάνδρα στο Βέλγιο θα λάβει από το ΕΤΠΑ επιπλέον 33 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη της ψηφιακής, πράσινης και καινοτόμου μετάβασης. Η στήριξη αυτή θα περιλαμβάνει επενδύσεις για την ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, επενδύσεις σε συστήματα τηλεθέρμανσης και στην κυκλική οικονομία, καθώς και επενδύσεις σε έργα επίδειξης για την καινοτομία και τα ζωντανά εργαστήρια. Το REACT-EU αποτελεί μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. ευρώ(σε τρέχουσες τιμές) στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά τα έτη 2021 και 2022.