Πρόγραμμα COSME «Βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις»

Το Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020) – COSME – στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) Επιχειρήσεις (EASME) που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαχειρίζεται την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η δράση πρέπει να καλύπτει διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, όπως:
 ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών (ειδοποιήσεις προσφορών και τους οδηγών με συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε χώρα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις),
 υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής προς τις ΜΜΕ (π.χ. σχετικά με τις αλλαγές που εισάγονται από τις νέες οδηγίες, τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, την ανάπτυξη μιας πρότασης, κλπ),
εκδηλώσεις εύρεσης κατάλληλων εταίρων (matchmaking events),
 συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή προσφορών σε άλλα κράτη μέλη,
 καθοδήγηση σχετικά με τις καταθέσεις κοινών προσφορών,
 συμβουλευτικές δραστηριότητες μεταξύ μεγάλων εταιρειών και ΜΜΕ, κλπ.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Επιλέξιμοι φορείς πρέπει να είναι οργανισμοί που έχουν ως βασική τους δραστηριότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων και / ή την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Περιλαμβάνουν:
 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ή παρεμφερείς οργανισμούς.
 Οργανισμοί υποστήριξης των επιχειρήσεων, ευφυών επιχειρήσεων (start-ups), κλπ,
 Επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων,
 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων,
 Δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι επιλέξιμοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι:
 Σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε., και / ή
 Σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME

Η παρούσα πρόσκληση αφορά κοινοπραξίες που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 κράτη μέλη και χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.

Προϋπολογισμός και διάρκεια
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση του σχεδίου εκτιμάται σε EUR 800.000.
Η μέγιστη επιδότηση ανά σχέδιο θα είναι EUR 250.000. Η EASME σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μέχρι και 4 προτάσεις.

Η επιχορήγηση της Ε.Ε. περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% των επιλέξιμων δαπανών.
Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες.

Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Ιουλίου 2016 στις 17:00 (τοπική
ώρα Βρυξελλών).

Οι υποψήφιοι καλούνται να συνδεθούν στην πιο κάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16068-cos-2016-2-05.html

Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]