ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα πλαίσια του νέου πολυετούς αναπτυξιακού πλαισίου Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ονομασία «RESTART 2016-2020», ανακοινώνει το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».

Το εν λόγω Πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν βελτιώσεις.

Τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

Ενέργεια,
Τουρισμός,
Μεταφορές-Ναυτιλία,
Γεωργία-Τρόφιμα,
Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές,
Υγεία.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
Αειφορία-Περιβάλλον.
Δικαιούχοι: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις:

Συμμετοχής Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.
Στο Πρόγραμμα, δεν μπορούν να συμμετέχουν Νεοσύστατες Επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τον ορισμό της Νεοσύστατης Επιχείρησης αλλά διαθέτουν στην αγορά προϊόντα / υπηρεσίες και εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 12 – 24 Μήνες

Προϋπολογισμός: € 9.300.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση: ανά Έργο € 200.000

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20η Δεκεμβρίου 2016

www.research.org.cy