ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/138/16 — Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων (AST 3) (2016/C 246 A/01)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/138/16 — Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων (AST 3)
(2016/C 246 A/01)

Προθεσμία εγγραφής: 9 Αυγούστου 2016 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την
κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 38 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, καθώς και οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς και
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 70 A της 27ης Φεβρουαρίου 2015 (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία
επιλογής. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II των εν λόγω γενικών διατάξεων δεν ισχύει για τον παρόντα
διαγωνισμό. Αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας προκήρυξης.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, για την επεξεργασία ήχου και εικόνας σε πολυμεσικές/οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις ή συνεδριάσεις ή για την οργάνωση της επιχειρησιακής υποστήριξης για μεγάλο αριθμό αιθουσών συνεδριάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_246_A_0001&from=EL