ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΩΣ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Γραφέως/Δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Τα καθήκοντα της θέσης, πέρα από τα γενικά γραφειακά καθήκοντα, περιλαμβάνουν το χειρισμό διοικητικών θεμάτων καθώς και θεμάτων προσωπικού της ΜΑΕΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα:
· Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
· Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
· Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
· Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμος τίτλος ή/και πείρα σε διοικητικά καθήκοντα ή/και καλή γνώση της γαλλικής θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση είναι €1.913,19.

Σημειώνεται ότι η ΜΑΕΕ δεν καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα μετάβασης και διαμονής στις Βρυξέλλες καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που θα προκύψουν στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ή/και μετέπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών των απαιτούμενων προσόντων στην πιο κάτω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Attn. Ms Tonia Kyrou
Head of Administration
Permanent Representation of Cyprus to the EU,
Avenue de Cortenbergh 61,
1000 Brussels.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
[email protected]

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 27η Μαρτίου 2017.