Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee”

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016.

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επενδυτικά Ταμεία
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Προυπολογισμός:

The total budget earmarked for the EU co-financing of projects under this call is estimated at EUR 1 650 000.
The Commission expects to fund approximately five proposals, with a maximum of one per EU Member State.
The Commission reserves the right not to distribute all the funds available.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes

imagesCAR40JI3