Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων “Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη”

Στόχοι και περιγραφή

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι για υποβολή πρότασης:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ).

Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου:

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε € 500.000.

Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 18 μήνες.

Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ των επιλέξιμων δαπανών: Η συμβολή θα είναι μέχρι 75% του συνολικού κόστους της δράσης.

Προθεσμία Υποβολής: 09/06/2016

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμο παρακάτω: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope