ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιχορηγησεις Σχεδιων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αρχών και οργανισμών του δημόσιου τομέα, και ιδίως σε ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα, σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι φορείς μπορούν να υποβάλουν πρόταση σχεδίου ως συντονιστές ή να συμμετέχουν ως άλλου είδους δικαιούχοι.

Θα εξετάζονται για χρηματοδότηση μόνο οι προτάσεις που έχουν άμεση συνάφεια με το θέμα και την περιγραφή που ορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οι προτάσεις που πραγματεύονται μόνο τον θεματικό τομέα χωρίς να εμπίπτουν επακριβώς στη συγκεκριμένη περιγραφή μιας δεδομένης δράσης δεν θα εξετάζονται για χρηματοδότηση.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Συνήθως, το 60% των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου μπορεί να καλυφθεί από την συνεισφορά της ΕΕ. Δεδομένου του συμπληρωματικού και παρακινητικού χαρακτήρα των επιχορηγήσεων της ΕΕ, τουλάχιστον το 40% των δαπανών του σχεδίου πρέπει να χρηματοδοτείται από τους εταίρους.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, τα σχέδια μπορεί να λάβουν μέχρι και 80% συγχρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών. Τα κριτήρια εξαιρετικής χρησιμότητας ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
Σημειώνεται ότι οι έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) δεν είναι επιλέξιμες για τους υποψηφίους που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ;
Ως σχέδιο νοείται μια διαχειριστική προσέγγιση για την οργάνωση των πόρων. Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ διαφορετικών οργανισμών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιτελέσουν διάφορες εργασίες με ένα κοινό σύνολο στόχων για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όλα τα σχέδια πρέπει:
-να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ
-να έχουν τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εταίρων (ξεχωριστές νομικές οντότητες) από διαφορετικές χώρες
-να είναι καινοτόμα, και
-να διαρκούν τρία χρόνια κατά το μέγιστο.

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_el.pdfhp-illustration