Πρόσκληση στις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό

Το έργο RISE (Research Centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging Technologies) ανακοίνωσε πρόσφατα ανοικτή πρόσκληση προς καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο. Μέσα από το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι προσβάσιμο στην διεύθυνση: http://www.rise.org.cy/en-gb/blog/77958/, θα γίνει μια πρώτη γνωριμία και καταγραφή των αναγκών των ενδιαφερομένων, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του RISE.

Το έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για έρευνα και καινοτομία στους τομείς των διαδραστικών μέσων, των έξυπνων συστημάτων και των αναδυόμενων τεχνολογιών, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς το υφιστάμενο οικοσύστημα των καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. Το RISE, με τον συμμετοχικό και εξωστρεφή του προσανατολισμό, φιλοδοξεί να συμβάλει στην ερευνητική αριστεία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν και να επιτύχουν σε διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό, θα συνεργάζεται στενά τόσο με επιχειρήσεις όσο και με ακαδημαϊκά ινστιτούτα για δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και για την επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Το RISE θα προσφέρει υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες μέσα από την παροχή επιστημονικής τεχνογνωσίας καθώς και με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε καινοτόμο εξοπλισμό και υποδομές.

Η δημιουργία του RISE αποτελεί κοινό όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία), του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο) και του Δήμου Λευκωσίας. Εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική της Λευκωσίας για την ανάδειξή της ως πυρήνα ανάπτυξης τεχνολογίας καινοτομίας και ως έξυπνης πόλης γνώσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Ο σχεδιασμός του RISE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.rise.org.cy/en-gb/home/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

υδρομείο: [email protected]