ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο, η Επιτροπή είχε προτείνει το 2020 να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες χημικές ουσίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής κατά του καρκίνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε τα εξής: «Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητά μας. Συγχαίρω τη σλοβενική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενους.» Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία για την επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προστασία χάρη στον καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου, και στη μείωση των ορίων για το βενζόλιο. Η επικαιροποιημένη οδηγία θα αρχίσει να ισχύει μετά την επίσημη έγκρισή της από τους συννομοθέτες.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&from=El