Στρατηγική της ΕΕ «Κύμα ανακαινίσεων»-Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων.
Στα κτίρια αναλογεί περίπου το 40 % της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας (*). Ωστόσο, καθώς μόλις το 1 % των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κάθε έτος, η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Η χθεσινή αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μετατρέπει τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» της Επιτροπής σε συγκεκριμένη νομοθετική δράση. Αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής «προσαρμογή στον στόχο 55 %» για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα.
Η Επιτροπή προτείνει, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για ταχύτερη δράση στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15 % του κτιριακού αποθέματος με τις χειρότερες επιδόσεις κάθε κράτους μέλους από τη βαθμίδα G του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στη βαθμίδα F έως το 2027, για τα μη οικιστικά κτίρια και έως το 2030 για τα οικιστικά κτίρια. Αυτή η αρχική εστίαση στα κτίρια με τις χαμηλότερες επιδόσεις ανταποκρίνεται στον διττό στόχο της μεγιστοποίησης του δυναμικού απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1835