Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας (2014-2020) – Υποβολή προτάσεων για το έτος 2016 «Πρόγραμμα Υγεία – 2016»

Το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από ενημέρωση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) και βάσει της Γνωστοποίησης 2016/C 84/03 της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/03/2016, αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορήγησης σχεδίων/έργων.

H συγκεκριμένη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ανέρχεται στα €9.350.000, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ για κάθε σχέδιο / δράση, το 60%. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει και στο 80% σε περίπτωση που κάποια πρόταση πληροί τα κριτήρια εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙ του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2016. Ταυτόχρονα, το Παράρτημα ΙΙ του προγράμματος εργασίας για το έτος 2016 περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης για τη χρηματοδότηση των έργων/σχεδίων.

Ως γενικά χαρακτηριστικά κάποιου έργου/σχεδίου, αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να παρέχει υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, να έχει τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εταίρων από διαφορετικές χώρες, να είναι καινοτόμο και να διαρκεί τρία χρόνια κατά το μέγιστο.

Οι Δράσεις προς χρηματοδότηση για το 2016:

-Υγεία των μεταναστών: Βέλτιστες Πρακτικές στην παροχή φροντίδας για ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικούς και της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για πρόληψη της χρήσης παράνομων ουσιών σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών.
-Υποστήριξη στα Κράτη Μέλη και σε ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των χρόνιων παθήσεων.
-Επιλογή και προστασία δοτών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

– Οργανισμοί οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα μέρος της ΕΖΕΣ, που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία και Νορβηγία) και έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και σε τρίτη χώρα που έχει διμερή συμφωνία με την ΕΕ για τον σκοπό του Προγράμματος.

– Οργανισμοί που αφορούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, φορέων του δημόσιου τομέα, ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Οι Οργανισμοί αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές ή ως άλλου είδους δικαιούχοι.

– Οργανισμοί από άλλες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι εταίροι στα έργα/σχέδια, εφόσον πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:
Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανταλλαγής (Electronic Exchange System) του EC Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/), όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική πληροφόρηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 2 Ιουνίου 2016

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Υγείας: κα Έλενα Μακρυγιώργη (τηλ.: 22605385, ηλεκτρ. ταχ.: [email protected]) και κα Χρύσω Γρηγοριάδου (τηλ.: 22605380, ηλεκτρ. ταχ.: [email protected]).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2016, καθώς επίσης και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

– Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy),

– Ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA- Consumers, Health and Food Executive Agency) (http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html),

– Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία (http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2016_en.htm),

– Ιστοσελίδα του Research and Innovation Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/1/1/0/default-group&+PublicationDate/desc),

– Ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/450/).

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/874D4367DFB72D01C2257F7900277BFB?OpenDocument