Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τρία Προγράμματα

1. Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (με καταληκτική ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου 2017)
Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο στόχος του Ιδρύματος μέσα από το σχεδιασμό του εν λόγω Προγράμματος είναι η συνεισφορά στον εμπλουτισμό του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με περισσότερες καινοτόμες και ερευνητικά δραστήριες επιχειρήσεις.
Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» (με καταληκτική ημερομηνία την 10η Μαρτίου 2017)

2.Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προσκλήσεων.

3.Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής-Νέοι Επιστήμονες» (με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2017)
Το Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» στοχεύει στη δημιουργία νέων διακριτών ερευνητικών μονάδων, υπό το συντονισμό νέων επιστημόνων. Οι νέες ερευνητικές μονάδες θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών. Τα προτεινόμενα Έργα θα πρέπει επίσης να έχουν εφαρμογή σε συνδυασμούς Περιοχών Εστίασης των Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας στην Κύπρο, στην ανάπτυξη νέων ιδεών για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα και στη μελλοντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Τομέων Προτεραιότητας.
Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, το Ίδρυμα θα ανακοινώσει την νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (Solar-Eranet Cofund),παράλληλα με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό Δίκτυο Solar Eranet Cofund στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση αυτή θα δοθούν στη σχετική ανακοίνωση.
Τα Προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €19 εκατομμυρίων, θα χρηματοδοτήσουν έργα έρευνας και καινοτομίας υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε τομείς αιχμής και απευθύνονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).
Οι προσκλήσεις καθορίζουν τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και λεπτομέρειες πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων Προγράμματα θα γίνεται μέσω του συστήματος υποβολής της πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΠΕ IRIS, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από κάθε προθεσμία υποβολής προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΙΠΕ και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στην διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Στην πύλη IRIS λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη, όλων των φορέων και συντονιστών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων.

http://www.research.org.cy/el/news/restart-2016-2020-new-calls-december-2016

Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως:
•μελέτες
•τεχνική βοήθεια και κατάρτιση
•παροχή συμβουλών
•υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής
•βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής

Οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών που προκηρύσσουν οι επιμέρους υπηρεσίες, γραφεία και οργανισμοί της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη.

Δείτε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Επιτροπής:http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Σχέδιο Χορηγιών για Διερεύνηση Ξένων Αγορών

Tο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των προσπαθειών του για επιμόρφωση των Κυπρίων εξαγωγέων όσον αφορά τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παρέχει οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de minimis” για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.

Η εν λόγω διερεύνηση αφορά την πραγματοποίηση προσωπικών επαφών με ενδιαφερόμενες εταιρείες για την ενημέρωση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές π.χ. το μέγεθος, τη σύνθεση και άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς, τη ζήτηση των προϊόντων, τα αντίστοιχα μερίδια που κατέχουν οι ανταγωνιστές κτλ.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ως μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) παρέχει τη δυνατότητα στους Κύπριους εξαγωγείς να εντοπίσουν εταιρείες στο εξωτερικό που θα ήθελαν να έχουν συνάντηση μαζί τους. Το Κέντρο αναλαμβάνει να ετοιμάσει το επιχειρηματικό προφίλ της Κυπριακής εταιρείας και να το προωθήσει στις χώρες που προτίθεται να επισκεφτεί ο Κύπριος εξαγωγέας, νοούμενου ότι υπάρχει αντίστοιχο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΕΕΝ. Σημειώστε ότι, το Δίκτυο ΕΕΝ καλύπτει τις ακόλουθες χώρες: 28 Κράτη Μέλη Ε.Ε. + Αίγυπτος, Αλβανία, Αμερική, Αργεντινή, Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Καμερούν, Καναδάς, Κίνα, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Νότιος Κορέα, Ουκρανία, Παραγουάη, Περού, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Τουρκία, Τυνησία, ΦΥΡΟΜ, Χιλή.

Για την υπηρεσία αυτή χρειάζεται προειδοποίηση τουλάχιστον 4 εβδομάδων νωρίτερα από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία του ταξιδιού.

Δικαιούχοι Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων προϋποθέτει όλα τα πιο κάτω:
(α) τα προϊόντα προς εμπορία να φέρουν υποχρεωτικά την εμπορική επωνυμία/σήμα της επιχείρησης εγγεγραμμένη/ο στον Έφορο Εταιρειών και το όνομα και την διεύθυνση της επιχείρησης.
(β) να περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της επιχείρησης και το ποσοστό μεταβολής των προϊόντων στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τους Εγκεκριμένους Ελεγκτές της επιχείρησης ως προς το υπολογιζόμενο ποσοστό της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων στην Κύπρο.

Ενίσχυση Η ενίσχυση παρέχεται μέχρι δύο φορές τον χρόνο και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε τουριστική θέση (economy class), μέχρι του ποσού των €855/ταξίδι. Σε περιπτώσεις όπου μία έρευνα αγοράς καλύπτει πέραν της μίας χώρας, το ποσό της χορηγίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα €855.

Διαδικασία: Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπό αίτησης στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων) είτε δια χειρός, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά το τέλος του ταξιδιού, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών στο Υπουργείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη του ταξιδιού.

Μετά το πέρας του ταξιδιού και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον κανόνα De Minimis.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο Χορηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy/…/…/9A7ADD13207B00F6C2257EAE002B9EC5…
Σχετικά με την εξεύρεση συνεργατών στο εξωτερικό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, στα τηλέφωνα 22889752/49/69 ή μέσω email stalo@ccci.org.cy
imageswuu87aw2

Σχέδιο Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας Σχεδίου Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων.

Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων θα παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι €25.000 για νέους επιστήμονες μέχρι 40 ετών.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δικαιούχα πρόσωπα, νέους επιστήμονες που πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και το δάνειο που θα παραχωρείται θα αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του αιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων καθώς και τα Κριτήρια εξέτασής τους από τα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα και από την Ιστοσελίδα www.kentrikosforeas.org.cy.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων – σχέδιο στήριξης έργων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός
Κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», οι προτεραιότητες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
– Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της Ένωσης, και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
– Υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος της ανάπτυξης ακροατηρίου είναι να καταστεί ευκολότερο για τους ευρωπαίους καλλιτέχνες/επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σε όλη την Ευρώπη και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση ανεπαρκώς εκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα. Στόχος της είναι επίσης να βοηθήσει τους πολιτιστικούς φορείς να προσαρμοστούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων και καινοτόμων τρόπων αλληλεπίδρασης με το ακροατήριο, ώστε να διατηρούν το ήδη υπάρχον, να δημιουργούν νέο ακροατήριο ή να το διαφοροποιούν, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων, άτομα που δεν μετέχουν επί του παρόντος σε κάποιο συγκεκριμένο ακροατήριο, καθώς και να βελτιώσει την εμπειρία που θα αποκομίζει τόσο το υπάρχον όσο και το μελλοντικό ακροατήριο και να εμβαθύνει τη σχέση τους με αυτό.
-Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας, αλλά και νέων τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων μοντέλων δημιουργίας εσόδων, διαχείρισης και εμπορικής προώθησης
των πολιτιστικών τομέων, ιδίως σε σχέση με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να αποκτούν νέες δεξιότητες, δραστηριοτήτων με εκπαιδευτική διάσταση και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό ή άλλο υπόβαθρο, αλλά και στην αξιοποίηση του πολιτισμού με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.
– Συμβολή στην ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ μέσω δραστηριοτήτων παρουσίασης και συνδημιουργίας πολιτισμικής και οπτικοακουστικής φύσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης σε πολιτισμικό
επίπεδο και ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου καθώς και του σεβασμού προς άλλους πολιτισμούς. Η έμφαση θα δοθεί στη διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στην ανάληψη πρακτικών και συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι πρόσφυγες ως ακροατήριο-στόχος και/ή ως ενεργοί μετέχοντες. Γενικότερα, η έμφαση αυτή θα επιτρέψει την περαιτέρω οικοδόμηση της σημασίας των δημοκρατικών και πολιτικών αξιών καθώς και του οφέλους που αποκομίζουν οι πολίτες μέσω ενός δυναμικού και ενημερωμένου πολιτικού διαλόγου ως πτυχής της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα έργα είναι ανοικτά σε ευρωπαϊκή πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού, που είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 23 Νοέμβριος 2016, πριν 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες
Οι λεπτομερείς όροι για την αίτηση μπορούν να βρεθούν στις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

ΈΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΡΟ – ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής από 1η Σεπτέμβρη του 2016 άρχισε την υλοποίηση του Έργου «Ενδυνάμωση των κυπριακών μικρο – μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α (U.S Department of State).Στα πλαίσια του Έργου θα παρέχεται δωρεά συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης μικρών παραγωγών τροφίμων.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μόνον σε 8 κοινότητες κατά σειρά προτεραιότητας δηλώσεων.
Πληροφορίες στο : goo.gl/Wak9u7

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/news?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=3183&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/19/2016: Υποστήριξη της διανομής μη εθνικών ταινιών – σύστημα επιλεκτικής κινηματογραφικής υποστήριξης διανομής

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020).

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της μη εθνικής κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η ακόλουθη:
•υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της μη εθνικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.

Το υποπρόγραμμα MEDIA θα παρέχει υποστήριξη για:
•τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων• ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός και ακουστική περιγραφή των οπτικοακουστικών έργων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εταιρείες διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών/θεατρικών έργων που να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες για την παρουσίαση σε ευρύτερο κοινό σε κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών με σκοπό την εκμετάλλευση και των οποίων οι δραστηριότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από τις χώρες αυτές.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων είναι 01/12/2016 και 14/06/2017.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-%E2%80%93-support-for-transnational-distribution-european-films-2017_en

Νέο τριετές Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019

Για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την μελισσοκομία, το Τμήμα Γεωργίας έχει ανακοινώσει δράσεις που θα περιλαμβάνει το Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019. Στην ανακοίνωση μπορείτε να πληροφορηθείτε και για την αξιολόγηση των προηγούμενων δράσεων.

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/2097AD4F07E87632C225802F002855C8?OpenDocumentdownload

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα πλαίσια του νέου πολυετούς αναπτυξιακού πλαισίου Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ονομασία «RESTART 2016-2020», ανακοινώνει το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».

Το εν λόγω Πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν βελτιώσεις.

Τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

Ενέργεια,
Τουρισμός,
Μεταφορές-Ναυτιλία,
Γεωργία-Τρόφιμα,
Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές,
Υγεία.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
Αειφορία-Περιβάλλον.
Δικαιούχοι: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις:

Συμμετοχής Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.
Στο Πρόγραμμα, δεν μπορούν να συμμετέχουν Νεοσύστατες Επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τον ορισμό της Νεοσύστατης Επιχείρησης αλλά διαθέτουν στην αγορά προϊόντα / υπηρεσίες και εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 12 – 24 Μήνες

Προϋπολογισμός: € 9.300.000

Μέγιστη Χρηματοδότηση: ανά Έργο € 200.000

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20η Δεκεμβρίου 2016

www.research.org.cy

Χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) προκηρύσσει διαγωνισμό, ανάμεσα στις χώρες-
μέλη του, για χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκου (development). Το Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2016, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις για Ταινίες Μεγάλου Μήκους ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, με στόχο την προβολή σε αίθουσες κινηματογράφου. Οι προτάσεις πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμπαραγωγών μεταξύ δύο τουλάχιστον παραγωγών από δύο κράτη-μέλη του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία). Η συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από άλλες χώρες δεν αποκλείεται. Η απόδειξη της συμμετοχής συμπαραγωγών θα πρέπει να είναι υπό τη μορφή συμφωνιών ή τουλάχιστον προσυμφώνων μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στο σχέδιο.

Οι φάκελοι που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εντεταλμένου παραγωγού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου, οι οποίοι να προέρχονται και οι τρεις από κράτη-μέλη του Δικτύου.
 Καθώς προχωρά η διαδικασία, τα σχέδια ανάπτυξης που υποβάλλονται, πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν την τελική μορφή συμπαραγωγής, τηρουμένων των γενικών αρχών και όρων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Συμπαραγωγές.
 Οι καλλιτεχνικοί και εμπορικοί παράγοντες της ταινίας θα πρέπει, εφόσον προχωρήσει η παραγωγή, να προέρχονται κατά το μέγιστο δυνατό, από τα κράτη-μέλη του Δικτύου.
 Οι αιτήσεις κατατίθενται από τον παραγωγό στη χώρα του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των σχεδίων και η επιλογή εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν, θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του Δικτύου.
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 Δυναμική που παρουσιάζει η δραματουργική προσέγγιση,
 Δραματουργική ακεραιότητα του σεναρίου,
 Καλλιτεχνικές προοπτικές του σχεδίου,
 Εμπορικές προοπτικές του σχεδίου,
 Αναγνώριση που έχουν λάβει τα προηγούμενα έργα της καλλιτεχνικής ομάδας (σεναριογράφος και σκηνοθέτης) από τους κριτικούς, το κοινό και τα φεστιβάλ,
 Απόδειξη της χρηματοδότησης που τυχόν έχει εξασφαλίσει η παραγωγή,
 Πληρότητα του στρατηγικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο εκτελεστικός
παραγωγός, αναφορικά με τη διαχείριση και προώθηση του σχεδίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
 Δύο δεμένα πανομοιότυπα αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από τους αιτητές, μέχρι τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, σε δύο πανομοιότυπους φακέλους, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υπόψη του κου Διομήδη Νικήτα ή της κας Έλενας Χριστοδουλίδου (Κτήριο Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Ιφιγένειας 27, Στρόβολος 2007, Λευκωσία,Γραφεία 110 (1ος όροφος) και 403 (4ος όροφος), Τηλ: 22809811 και 22809846).

O φάκελος (βλ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)
πρέπει να σταλεί, επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cypruscinema.gov@cytanet.com.cy .
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη τεκμηρίωση:
 Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης,
 Βιογραφικό σημείωμα του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, του παραγωγού και της εταιρείας παραγωγής,
 Σύνοψη ελληνικά -αγγλικά (2 σελίδες),
 Εκτεταμένη περίληψη/treatment ελληνικά -αγγλικά (περίπου 10-15 σελίδες),
 Ένα αντίγραφο του πλήρους σεναρίου ελληνικά αγγλικά,
 Δήλωση προθέσεων αναφορικά με τις καλλιτεχνικές και εμπορικές προοπτικές
του σχεδίου, η οποία να συντάσσεται από κοινού από τον σκηνοθέτη και τον
παραγωγό,
 Στρατηγική διαχείρισης και μάρκετινγκ του σχεδίου από τον παραγωγό (μέχρι
3 σελίδες),
 Αναλυτικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει
έξοδα, τα οποία σχετίζονται με το σχέδιο, άμεσα και συγκεκριμένα.
 Περίληψη του προϋπολογισμού παραγωγής και ανάλυση προϋπολογισμού για
κάθε συμπαραγωγό,
 Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση, η οποία κρίνεται χρήσιμη για την αξιολόγηση
του σχεδίου.
Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από €6.000-€10.000 και θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες του Δικτύου.
Η σύνοψη, η εκτεταμένη περίληψη και το σενάριο πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Η υπόλοιπη τεκμηρίωση πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αίτησης συμμετοχής και τον αναλυτικό κανονισμό στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού http://www.moec.gov.cy/ και στο www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies (Ανακοινώσεις). Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή και πληροφορίες μπορούν, επίσης, να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22809811 και 22809846.

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4543