Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι, με Προκήρυξη ημερομηνίας 4.2.2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων Προγραμμάτων που αφορούν Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και Τρίτες χώρες με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):
•Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_en.htm

•Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Σύμφωνα με το νέο Καθεστώς, τα Προγράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Σύνθετα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους. Στην πιο πάνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι (links) για κάθε ένα από τα δύο είδη αιτήσεων Προγραμμάτων, όπου γίνεται αναφορά στους δικαιούχους, στα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης καθώς και σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 28η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: 22867268, 22867234
organicfood--864x400_cwww.mcit.gov.cy/ts

Kενές θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ

1.Staff Development Officer
Οργανισμός:Eu-LISA
Χώρα:Εσθονία
Προθεσμία: 29/2/2016
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Staff%20Development%20Officer%20Prolongation/Staff%20Development%20Officer%20-%20Prolongation.pdf

2.Deputy Local Security Officer
Οργανισμός:European Global Navigation Satellite System Agency
Χώρα:Γαλλία
Προθεσμία:23/2/2016
http://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/VN_GSA_2016_534_DLSO_FGIV.pdf

3.Internal Control and Reporting Officer
Οργανισμός:European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Χώρα:Ελλάδα
Προθεσμία:15/2/2016
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/internal-control-and-reporting-officer

4.Researcher/Analyst
Οργανισμός:European Institute for Gender Equality (EIGE)
Χώρα:Λιθουανία
Προθεσμία:25/2/2016
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ta-01-ad7

5. 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EUROPOL
https://www.europol.europa.eu/vacancies

JOBS

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του επενδυτικού σχεδίου;

Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eib.org/products/clients.htm
•Για έργα υποδομών: ◦Για κάλυψη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοοικονομικών αναγκών άνω των 25 εκατ. ευρώ: ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης του έργου μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την ΕΤΕπ, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
•Για οικονομική στήριξη μικρότερη των 25 εκατ. ευρώ, τα έργα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πλατφόρμες κοινών επενδύσεων (από δάνεια πλαισίου έως ειδικά κονδύλια) προτού υποβληθούν στην ΕΤΕπ.

•Για τις ΜΜΕ / εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης: ◦Το σκέλος για τις ΜΜΕ υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ – θυγατρική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ).
◦Οι ΜΜΕ που χρειάζονται οικονομική στήριξη άνω των 7 εκατ. ευρώ μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στο ΕΤΕ. Στην περίπτωση μικρότερων έργων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σχετικό κατάλογο για την Ελλάδα θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eif.org/what_we_do/where/el/index.htm

•Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές για το επενδυτικό σχέδιο;

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσα έργα:
•Έχουν κόστος τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
•Αναμένεται να ξεκινήσουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.
•Υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

•Πώς μπορεί ένας δημόσιος / ιδιωτικός φορέας υλοποίησης να λάβει τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό σχέδιο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβούλων.

http://www.eib.org/eiah/

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων εξασφαλίζει ευρείας κλίμακας στήριξη για έργα και επενδύσεις, συνεργαζόμενος με φορείς από κάθε στάδιο του έργου, από την πολύ πρώιμη σύλληψή του μέχρι τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και την υλοποίησή του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κόμβου περιλαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη του έργου σε όλες τις φάσεις του (από την προκαταρτική μελέτη της εφικτότητας του έργου μέχρι τη χρηματοδότηση) καθώς και παροχή συμβουλών σε πρώιμο στάδιο ή σε επίπεδο πολιτικής, για μελέτες της αγοράς, στρατηγικές ανά κλάδο και έλεγχο του έργου. Επιπλέον, παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι εφικτή η παροχή επιπλέον οριζόντιας υποστήριξης μέσω καθοδήγησης για διαδικασίες και μεθόδους καθώς και μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα επενδυτικά έργα (π.χ. διαδικασία υποβολής προσφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους, κ.λπ.), για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
EUROPEAN INVESTMENT BANK

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέως/Δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Πέραν των συναφών με τη θέση καθηκόντων, είναι δυνατόν να απαιτηθεί και η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και η διεκπεραίωση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα:
· Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
· Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
· Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
· Καλή γνώση της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας της Κύπρου και της ΕΕ.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμος τίτλος ή/και καλή γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές του/της λειτουργού που θα προσληφθεί θα ανέρχονται στις 2.127,48 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Παράκληση όπως οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πιο κάτω διεύθυνση:
Permanent Representation of the Republic of Cyprus to the EU
Avenue de Cortenbergh 61
1000 Brussels
c/o Tonia Kyrou.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται, επίσης, να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των απαιτούμενων προσόντων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τελευταία ημερομηνία λήψης των αιτήσεων ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2016.

Το Europharmajobs είναι ένα δημοφιλές site για όσους ψάχνουν δουλειά στον φαρμακευτικό τομέα

Το Europharmajobs είναι ένα δημοφιλές site για όσους ψάχνουν δουλειά στον φαρμακευτικό τομέα

http://www.europharmajobs.com/?gclid=CJyB3Jb67MoCFWX3wgod0G8E7gΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ LA VOICE

Άρθρο στην τοπική εφημερίδα της Λάρνακας LA VOICE (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016)LAVOICE-PAGE 1

LAVOICE-PAGE 2

“Αστέρια” για την περιφερειακή ανάπτυξη: Βραβεία RegioStars 2016

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει την προκήρυξη των βραβείων RegioStars για το 2016.
Στόχος των βραβείων αυτών είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες και υπεύθυνους έργων.

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων RegioStars για το 2016:

• Κατ. 1 Έξυπνη ανάπτυξη: Αναδυόμενες ευκαιρίες στην παγκόσμια οικονομία
• Κατ. 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Κυκλική οικονομία
• Κατ. 3 Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Κοινότητες ενταγμένης διαβίωσης, σε ενοποιημένα κτηριακά συγκροτήματα χωρίς αποκλεισμούς
• Κατ. 4 CityStar: Καινοτόμες λύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη
• Κατ. 5 Αποτελεσματική διαχείριση: Η διαφορά που προκύπτει από την διαφορετική διαχείριση

Αφού επιλεγούν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, οι νικητές κάθε κατηγορίας θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων και θα λάβουν πιστοποιητικό, καθώς και μετάλλιο από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, κα Corina Creţu και τον Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής των βραβείων RegioStars. Επίσης, θα συμπεριληφθούν σε ενημερωτικό φυλλάδιο που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στη βάση δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές στις ιστοσελίδες του Inforegio. Για κάθε νικητή θα παραχθεί, τέλος, ένα σύντομο βίντεο που θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων RegioStars θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και Πόλεων.
Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται από την περιφερειακή ή τοπική αρχή διαχείρισης, ή από τον υπεύθυνο του έργου, αλλά με την έγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής.

Για να υποστηριχτεί η προετοιμασία των αιτήσεων, η αίτηση διατίθεται σε μορφή Word. Όμως, από φέτος, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται πλέον ως έγγραφα Word, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου που διατίθεται στην πλατφόρμα για τα βραβεία RegioStars.

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου.
Οι πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, αλλά μπορούν επίσης να υποβάλλονται στα γαλλικά ή στα γερμανικά κατά περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες
Βραβεία RegioStars
Τwitter: @EU_Regional #Regiostars
Facebook: Europe in my Region
Flickr: RegioStar Award
Βίντεο νικητών προηγουμένων ετών
Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων #EUWRC
RegioStars 2015: Συνέντευξη τύπου και απονομή
Η είδηση στον ιστότοπο της ΕΕ
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-05-2016-launch-of-the-regiostars-awards-2016regiostars2016

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016

Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2016
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων :
Δράση Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ :
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 4 Μαρτίου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Δράση Α1β, Α1γ, Α2,Γ2 και Ε:
Από 12 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2016 (ενιαία αίτηση που αφορά Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/DF9E3BD19110099FC2257CB7002B28D7?OpenDocument

Ευκαιρίες Κατάρτισης στον Τομέα της Νεολαίας στην Κύπρο και το εξωτερικό

YOUTHΕίσαι νέος/νέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας;
Ανήκεις σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων που υλοποιεί δραστηριότητες για τη νεολαία;

Θα ήθελες να μάθεις για τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, να ανταλλάξεις γνώσεις και εμπειρίες και να δικτυωθείς για την εξεύρεση εταίρων για μελλοντικά σχέδια;

Εάν ναι, τότε πρέπει να συμμετάσχεις στις Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών!!!

Τι είναι οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών;
Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών παρέχουν την ευκαιρία στις Εθνικές Υπηρεσίες και στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασίες με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, καθώς και την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος στον τομέα της νεολαίας.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν:
Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών απευθύνονται σε:
1.άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
2.εκπαιδευτές
3.εκπροσώπους οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
4.άτυπες ομάδες νέων.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;
– Δες τη λίστα των σχεδίων που είναι αναρτημένη πιο κάτω
– Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία;
Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.

Νέες Θέσεις Εργασίας στο Επαγγελματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Θεσσαλονίκη

1.Head of Finance and Procurement Service (external)

Cedefop/2016/01/AD_external

External notice of vacancy

Cedefop invites applications for the position of Head of Finance and Procurement Service, temporary agent, AD 9, M/F

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 15 March 2016 at 15:00 Greek time

2.Head of Finance and Procurement Service (interagency)

Cedefop/2016/01/AD_interagency

Interagency vacancy notice

To promote mobility of temporary agents across agencies, Cedefop wishes to inform temporary agents from EU agencies in function group/grade AD9 or AD10 of a vacant post for Head of Finance and Procurement Service, temporary agent, AD9 or AD10, M/F.

Please note that to be eligible for this interagency notice of vacancy, you must satisfy all of the following requirements on the closing date for submission of applications and on the day of filling the vacant post:
•be employed in one of the EU agencies in function group and grade AD9 or AD10;
•have at least two years completed service within your current agency;
•have successfully completed the probationary period provided for in Art. 14 of the CEOS in the relevant function group.

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 15 March 2016 at 15:00 Greek time

http://www.cedefop.europa.eu/el/about-cedefop/recruitment/vacancies