ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, κατά την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ), με το ενδεχόμενο αναθεώρησης στις υπόλοιπες Προσκλήσεις.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ ανέρχεται στα €6 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €15,3 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) .
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε :

– 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

– 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒ&Τ καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.mcit.gov.cy) από τις 20 Δεκεμβρίου 2014.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

Το Σχέδιο ή μέρος του δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22409386, 22606060, 22606014, 22606016, 22606037.

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Κεντρικών και Επαρχιακών Γραφείων ΥΕΕΒ&Τ:

Λευκωσίας – Κεντρικά

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, 22867100

Λεμεσού

Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 25819151

Λάρνακας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8

Πάφου

Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι οργανισμοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για επιχορήγηση αναφορικά με τη μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 04/02/2015. Επιλέξιμοι είναι μόνο εκδοτικοί οίκοι.

Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στον ιστότοπο https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/guidelines-call-for-proposals-eacea-46-2014-literary-translation.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12/12/2014

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 την Τρίτη Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 17 χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative (SEII), η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Φωτοβολταϊκά-PV3:

 • PV3.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
 • PV3.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
 • PV3.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
 • PV3.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
 • PV3.5 Solar glass and encapsulation materials
 • PV3.6 Concentrator PV technology
 • PV3.7 Si feedstock, crystallization and wafering
 • PV3.8 Organic solar cells and other emerging concepts

Συγκεντρωτικά Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας-CSP3:

 • CSP3.1 Cost reduction and efficiency increase in components
 • CSP3.2 Dispatchability through storage and hybridisation
 • CSP3.3 New heat transfer media for CSP plants
 • CSP3.4 Innovative thermodynamic cycles

Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια με καταληκτικές ημερομηνίες τις 27 Μαρτίου 2015 για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων (pre-proposals) και τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων (full proposals) από το συντονιστή της κάθε διεθνικής πρότασης στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET, www.solar-era.net. Στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο και τις Προσκλήσεις, όπως επίσης και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

Τα Ερευνητικά Δίκτυα για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) εταίρους από διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να προέρχεται από τη βιομηχανία.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για τις Προσκλήσεις ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ και επικεντρώνεται στη στήριξη δραστηριοτήτων Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας όλα τα προαναφερόμενα επιστημονικά πεδία. Η κάθε Κυπριακή συμμετοχή σε Δίκτυο πρότασης μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρείς εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να αιτηθεί ποσό μέχρι 100.000 Ευρώ για κάθε πρόταση Έργου.

Οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/1214 που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας http://www.research.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Δήμητρα Πέτσα 22205033, [email protected].

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015» Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαU : Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007- 2013

ΠρόγραμμαU : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας

ΔιαγωνισμόςU : Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015

Κωδικός ΠρόσκλησηςU : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΦΟΙΤΩ/1214

Ημερ. ΔημοσίευσηςU : 5 Δεκεμβρίου 2014

Καταληκτική ΗμερομηνίαU : 26 Ιουνίου 2015

Αρμόδιο Στέλεχος ΙΠΕU : Έλενα Πουλλή ([email protected])

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε Διαγωνισμούς:

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ»

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ»

Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ».

http://www.research.org.cy/_metacanvas/prosklisi_foitw2014_2015.pdf

http://www.research..org.cy/EL/news/3763.html

Ετήσιο πρόγραμμα επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ

Το ΕΚ έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την νέα  πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ.  Οι επιχορηγήσεις αφορούν δράσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και για διαδίκτυο και εκδηλώσεις. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2015. 

Οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις  θα πρέπει να έχουν υπογράψει συμφωνία »Συνεταιρισμού» (Partnership Agreement) με το ΕΚ. Όσοι έχουν ήδη  συμφωνία »Συνεταιρισμού» στο πλαίσιο των αιτήσεων του προγράμματος επιχορηγήσεων 2012-2014 δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα  άλλη αίτηση.  Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του ΕΚ είναι η επιχορήγηση προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την κατανόηση του ρόλου και της λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον  των πολιτών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και θα λειτουργήσουν ως  πλατφόρμες για όσους πολίτες επιθυμούν να θέσουν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00beb2559e/Επιδοτήσεις.html

Ακολούθως επιλέξτε την κατηγορία: Directorate General for Communication Financial support for communication actions aimed at raising public awareness and encouraging wide public interest in the European Decisional Process (NEW) για όλες τις πληροφορίες και τους συνδέσμους σχετικά με τις αιτήσεις και τις προθεσμίες τόσο για τις επιδοτήσεις όσο και για το συνεταιρισμό με το ΕΚ.

Για πληροφορίες και απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο : [email protected]

Προκήρυξη Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015

karlomagnos

Ξεκίνησε χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο απονέμεται σε νέους που έχουν αναπτύξει προγράμματα που προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών των Ευρωπαϊκών κρατών. Η προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων είναι η 2α Φεβρουαρίου 2015 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, απονέμεται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών.

Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη και να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με προγράμματα ανταλλαγής νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυακά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση.

Βραβεία €10.000

Στα τρία βραβευμένα έργα (τα οποία θα επιλεχθούν μέσα από τα 28 συνολικά έργα που θα προταθούν εκ μέρους των εθνικών κριτικών επιτροπών) θα απονεμηθούν τα χρηματικά έπαθλα των € 5.000, € 3.000, και € 2.000 αντίστοιχα. Οι νικητές θα προσκληθούν επίσης να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο το φθινόπωρο του 2015.

Οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών βραβευμένων έργων θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία και στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου της πόλης του Άαχεν κατά τη διάρκεια τετραήμερου ταξιδιού τους στο Άαχεν το Μάιο του 2015.

Νικητές 2014

Το 2014, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο δανέζικο ταξιδιωτικό πρόγραμμα «Η Ευρώπη μας» κατά την τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν, που έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου 2014.

Το δεύτερο βραβείο  απονεμήθηκε στο Συνέδριο Νεολαίας «JouwDelft & Co» από την Ολλανδία, ενώ το τρίτο βραβείο δόθηκε στο «Employment4U«, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων έργων προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συναντήσουν τον Πρόεδρο Σούλτς καθώς και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014. 

Χρονοδιάγραμμα Βραβείου Καρλομάγνου Νεολαίας 2015

 • Έναρξη του διαγωνισμού και διαδικτυακές αιτήσεις: 2 Δεκεμβρίου 2014
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2015
 • Επιλογή των 28 έργων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές: 13 Μαρτίου 2015
 • Επιλογή των τριών έργων που θα βραβευτούν από την Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή: 23 Απριλίου 2015
 • Τελετή απονομής στο Άαχεν: 12 Μαΐου 2015

Επικοινωνία για ερωτήματα Τύπου:

Constanze Beckerhoff – [email protected]

32 2-2844302 – 0032 498-983550

Επικοινωνία για γενικές ερωτήσεις:

[email protected]

Twitter: @EUYouthPrize

#ECYP2014

Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/introduction.html

Ιστοσελίδα του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν

http://www.karlspreis.de/en/home.html

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος FIWARE Accelerator για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), επιχειρηματιών του διαδικτύου και start-up που κάνουν χρήση των τεχνολογιών FIWARE με €80 εκ.

Η πρόσκληση υποβολής συμμετοχών αφορά, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ICT και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Το FIWARE εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) και του Startup Europe, που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τεχνολογία FIWARE επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη και υιοθέτηση προηγμένων εφαρμογών Internet, που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση με το InternetofThings (IoT). Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας με την εισαγωγή μιας καινοτόμου υποδομής που επιτρέπει την αποδοτική ανάπτυξη και προσφορά ευέλικτων ψηφιακών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FIWARE Accelerator πατήστε εδώ.

http://www.fi-ware.org/fiware-accelerator-programme

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σε νέο οίκημα. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας έχει μετακομίσει στο αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας (Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως αρ. 1, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24620993.

EMAS Awards 2015

Abstract: The EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Awards aim to reward effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance

Type of communication tool: Environmental Award

Relevant for: EDIC, EDC

Target group: Authorities, Companies and NGOs interested in EMAS

Languages available: English

Link(s): http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/

EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme of DG Environment – has now opened applications for the EMAS awards. Deadline to apply is 30 January 2015. Registered organisations can send their application and competent bodies can nominate private and public organisations for the awards. The application form and further information regarding eligibility and evaluation are now available. The awards were created to establish a platform facilitating dialogue between key stakeholders and as an opportunity for EMAS registered organisations to share and promote their best practices.

emas_awards_2015

Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ-Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Οι ΜΜΕ πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από …τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς. Οι ΜΜΕ, με τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και την ανταγωνιστικότητα και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στις εγχώριες αγορές, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρει η διευρυμένη ενιαία αγορά και η παγκοσμιοποίηση γενικότερα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσει τις ΜΜΕ να εισέλθουν στις αγορές τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε τα «Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ» στην Ινδία και την Κίνα. Και τα δύο Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων όπως η εξεύρεση συνεργατών, η καθοδήγηση πρόσβασης στις αγορές, θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Κέντρο στη Κίνα: http://www.eusmecentre.org.cn/

Κέντρο στην Ινδία: http://eeas.europa.eu/delegations/india/eu_india/

trade_relation/doing_business_in_india/index_en.htm
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου