ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2015: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν την εφαρμογή του
Σχεδίου TRANSIT 2015, για την ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών.

Το Σχέδιο TRANSIT αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας
Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο, μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας που μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα,
εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, open studios, την ανάπτυξη ατομικού ή ομαδικού δημιουργικού
έργου, την παρουσίαση εκθέσεων, κ.α.

Γενικότερα, το Σχέδιο TRANSIT στοχεύει στην ενθάρρυνση της δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών
των καλλιτεχνών στο εξωτερικό, την προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας και παραγωγής, τη
διασύνδεση των τοπικών πρακτικών με το διεθνή χώρο και κατ’ επέκταση τον περαιτέρω εμπλουτισμό
και διεύρυνση της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής, μέσω του διαλόγου και των ανταλλαγών.

Ειδικά για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη,
15 Οκτωβρίου 2015.

Οι προθεσμίες και όροι για το 2016 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο υποβολής αίτησης από τα γραφεία των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.moec.gov.cy (Σύνδεσμος
«Ανακοινώσεις») ή την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies
(Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις»).

Επικοινωνία:
[email protected] , Τ: 22809814
[email protected] , Τ: 22809815

Προκήρυξη Υποβολής Πρότασης για το Έργο “Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
για το έτος 2015

Γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομάδας στόχος του Έργου: Ασυνόδευτοι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών.

To Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής θα φιλοξενεί μέχρι 45 ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι έχουν κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» ή/και εκκρεμεί αίτησή τους για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο δύναται να φιλοξενήσει και ασυνόδευτους ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Διευκρινίζεται ότι για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών χρειάζεται να υπάρχουν 2 χώροι φιλοξενίας (Στέγες) συνολικής δυναμικότητας μέχρι 45 ανήλικους και η κάθε Στέγη θα φιλοξενεί μέχρι 28 ασυνόδευτους ανήλικους του ίδιου φύλου.

Το έργο θα καλύψει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, κόστος επίπλωσης/εξοπλισμού και κόστος διατροφής των διαμενόντων.

Ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλους τους διαμένοντες σε συστηματική βάση, με την παροχή μαθημάτων ελληνικών από δάσκαλο εντός του Κέντρου.

Ο Τελικός Δικαιούχος να παρέχει τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης των διαμενόντων από επαγγελματία Ψυχολόγο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Το Κέντρο θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς κι άλλα συναφή διεθνή πρότυπα.

Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 δεν υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους κάθε έργου. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους (10%).

(α) Προκαταβολή
Για ποσά μέχρι και €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 30% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €50,000.
Για ποσά άνω των €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 20% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €90,000.
(β) Οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή μέχρι ποσοστό 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και του Εντύπου Καταγραφής Δαπανών (όπου αυτό ισχύει), αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση των αναγκαίων παραστατικών που συνοδεύουν τα πιο πάνω έγγραφα.

Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου:
Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, Δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένα ή σε συνεργασία (εταίροι ή κοινοπραξία – βλ. σημείο 2).
Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση του έργου, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/SF/sf.nsf/All/772B8837FF24F173C2257E9A0041F8C2?OpenDocument

Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα-moodle

Δωρεάν 24ωρο πρόγραμμα κατάρτισης για την εκμάθηση του Moodle, Λευκωσία

Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).

Στόχοι:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).
Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις του ασύγχρονου elearning.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι αφενός η δημιουργία ενός σύντομου ηλεκτρονικού μαθήματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα εντάξουν υλικό που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι με τα εργαλεία του Moodle, και αφετέρου η διαχείριση της εικονικής τάξης και η γνωριμία με τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Moodle.org

Προς ποιους απευθύνεται:
• Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Moodle στην τάξη τους.
• Σε υπεύθυνους κατάρτισης και εκπαίδευσης από φορείς εταιρειών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική κατάρτιση και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να εντάξουν μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε χρήστες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο Moodle.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
Μεθοδολογία: Διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική

Δευτέρα, 7/9/2015, 15:15 – 20:30
Τρίτη, 8/9/2015, 15:15 – 20:30
Τετάρτη, 9/9/2015, 15:15 – 20:30
Πέμπτη 10/9/2015, 15:15 – 20:30
Παρασκευή, 11/9/2015, 15:15 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας http://www.kepa.gov.cy/Diktiothite/Portal/NewsEventsItem.aspx?NewsId=7905fcfd-36ef-4014-982b-00e4f2953310

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ.moodle

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την Απονομή Βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).

Αιτήσεις μέχρι τις 31/10/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/611802D29E168983C2257E99001E0319

recycling_pic2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ”-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Υποστήριξη για έργα ευρωπαικής συνεργασίας”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020)
Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:
EACEA 29/2015: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη θέσπιση τ ου π ρογράμματος « Δημιουργική Ευρώπη», οι
προτεραιότητες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
– Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη
διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους
εντός και εκτός της Ένωσης, και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές,
και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων ώστε να
προωθούνται οι πολιτιστικές ανταλλαγές, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η κατανόηση της πολιτισμικής
πολυμορφίας και η ενσωμάτωση στην κοινωνία.
– Υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της
πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και την υλική και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά. Στόχος της ανάπτυξης ακροατηρίου είναι να καταστεί ευκολότερο για τους ευρωπαίους
καλλιτέχνες/επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα άτομα σε όλη την Ευρώπη και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση ανεπαρκώς εκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα. Στόχος της είναι επίσης να βοηθήσει τους πολιτιστικούς φορείς να προσαρμοστούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων και καινοτόμων τρόπων αλληλεπίδρασης με το ακροατήριο, ώστε να διατηρούν το ήδη υπάρχον, να δημιουργούν νέο ακροατήριο ή να το διαφοροποιούν, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων, άτομα που δεν μετέχουν επί τουαποκομίζει τόσο το υπάρχον όσο και το μελλοντικό ακροατήριο και να εμβαθύνει τη σχέση τους με αυτό.
– Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας, αλλά και νέων
τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Ανάπτυξη και
δοκιμή νέων και καινοτόμων μοντέλων δημιουργίας εσόδων, διαχείρισης και εμπορικής προώθησης
των πολιτιστικών τομέων, ιδίως σε σχέση με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα
να αποκτούν νέες δεξιότητες, δραστηριοτήτων με εκπαιδευτική διάσταση και δραστηριοτήτων που
αποβλέπουν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ
ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό ή άλλο υπόβαθρο, αλλά και στην αξιοποίηση του πολιτισμού
με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Επιλέξιμες χώρες:

Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών είναι
επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κανονισμού και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα:
1. τα κράτη μέλη της Ε Ε και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο
πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου·
2. προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει
προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή
των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες
συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες·
3. χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
ΕΟΧ·
4. η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·
5. χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός μπορεί να επιλέξει προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό που αναφέρεται ανωτέρω.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού, που είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Τα επιλέξιμα έργα
Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν θα υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό
υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει, ειδικότερα, μη
κερδοσκοπικά έργα.

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων
– περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» –
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την
έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·
– αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 1 μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 στο πλαίσιο μεταγενεστέρων προσκλήσεων.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων
– περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» –
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την
έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·
– αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 για όσο διάστημα το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν επιτρέπεται να είναι επικεφαλής άλλου έργου κατηγορίας 2, εκτός εάν η επιλέξιμη περίοδος του επιλεχθέντος προγράμματος συνεργασίας έχει λήξει όταν ξεκινά η επιλέξιμη περίοδος του έργου κατηγορίας 2 για το οποίο υποβάλει αίτηση ως επικεφαλής έργου. Ωστόσο, ο επικεφαλής 5 ενός έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 στο πλαίσιο μεταγενέστερων προσκλήσεων.
Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 7 Οκτωβρίου 2015, 12:00 το
μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες
Οι λεπτομερείς όροι για την αίτηση μπορούν να βρεθούν στις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προσκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους.

Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για Κοινωνική
Καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει
κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της όσο και ως
προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση των κοινωνικών πτυχών που υπάρχει στις υφιστάμενες μείζονες προκλήσεις ανά το παγκόσμιο (όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, κ.α.), έχει οδηγήσει σταδιακά, κατά τα τελευταία χρόνια, στην ανάδειξη της σημαντικότητας που έχει η Κοινωνική Καινοτομία για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνική Καινοτομία αναφαίνεται ως μια από τις βασικές οδούς διερεύνησης και επίτευξης των βασικών στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Αναδεικνύεται, δε, εμφανώς και μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Εμβληματική Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας», όπως η «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ενάντια στη Φτώχια», «η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη» και η σύμπραξη καινοτομίας για «Ενεργή και Υγιή Γήρανση», καθώς και το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Με τον όρο «κοινωνική καινοτομία» γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, δημιουργώντας, ταυτόχρονα νέες σχέσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Η κοινωνική πτυχή των Έργων είναι διττή και έγκειται τόσο στην προσέγγιση / μέθοδο που υιοθετείται για την υλοποίηση, όσο και στον κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν τα αποτελέσματά τους (επίτευξη κοινωνικών στόχων).

Η κοινωνική καινοτομία πραγματώνεται, κατά κανόνα, με τη συμμετοχή όλων των τομέων δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου (i) του δημόσιου τομέα, (ii) του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς, (iii) των επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και(iv) της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κοινωνικά ενεργών ατόμων και
επιχειρηματιών.
Ειδικότερα, η κοινωνική καινοτομία1, πραγματώνεται, κατά κανόνα,
μέσα από προσεγγίσεις:
– Ανοικτές, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή και την ιδιοκτησία της
γνώσης.
– Δια-θεματικές και ολοκληρωμένες, με γνώμονα την επίλυση του
προβλήματος.
– Συμμετοχικές και ενδυναμωτικές, ως προς τον ρόλο των πολιτών
και των χρηστών.
– Καθοδηγούμενες από την ανάγκη / ζήτηση, παρά την προσφορά.
– Συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες
της κάθε περίπτωσης.

Το Πρόγραμμα “Κοινωνική Καινοτομία” επικεντρώνεται στην προώθηση έργων για σχεδιασμό και ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας, η οποία σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση μιας αναγνωρισμένης νέας ή μη επαρκώς καλυπτόμενης κοινωνικής ανάγκης στην Κύπρο. Τα έργα, πέραν της αναγνώρισης και της ανάλυσης του προβλήματος και την επινόηση της ιδέας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρούν στο στάδιο της εφαρμογής της λύσης.

Τα έργα θα πρέπει να τεκμηριώνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του δεδομένου προβλήματος από υπάρχουσες λύσεις και να δημιουργούν μια μετρήσιμη βελτίωση, σε όρους αποτελεσμάτων, των συνθηκών της κοινωνικής ομάδας στόχου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχύουν τη δράση των δικαιούχων φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο και να διευκολύνουν και να ενδυναμώνουν τη δημιουργία νέων ρόλων και σχέσεων ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους, αναπτύσσοντας εργαλεία και ικανότητες ή/και οδηγώντας σε καλύτερη χρήση των εργαλείων και πόρων. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που θα προκύψουν μέσα από το έργο σε βάθος χρόνου.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των Έργων Κοινωνικής Καινοτομίας
αναμένεται ότι θα βασίζεται, μεταξύ άλλων στα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
• Καινοτομία:
– Κοινωνική Ανάγκη – Το Έργο απευθύνεται σε ένα συνήθως μη
αντιμετωπιζόμενο ή μη επαρκώς καλυπτόμενο κοινωνικό
πρόβλημα ή ανάγκη της κοινωνίας.
– Λύση – Το Έργο τεκμηριώνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της
εν λόγω κοινωνικής ανάγκης με τρόπο μετρήσιμο και πιο
αποτελεσματικό από άλλες υπάρχουσες λύσεις.
– Υλοποίηση – Το Έργο υλοποιείται μέσω μιας νέας φύσης
συνεργασίας ή μηχανισμού διακυβέρνησης ή/και με τη συμμετοχή μη συνηθών παικτών και συμμετεχόντων.
• Σκοπός:
– Το Έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας κοινωνικής
πρόκλησης ή υπάρχουσας ανάγκης της κοινωνίας.
• Εργαλεία / Μέσα:
– Εντοπίζεται κοινωνικός χαρακτήρας ή διάσταση στον τρόπο
διασφάλισης των ανθρώπινων, οικονομικών, τεχνικών ή/και
διοικητικών πόρων που χρησιμοποιούνται για το Έργο.
• Συμμετοχή:
– Το Έργο έχει έντονο το στοιχείο της εμπλοκής και συνεργασίας
των εμπλεκόμενων φορέων και τελικών χρηστών.
• Κλιμάκωση / Επέκταση:
– Έχοντας υπολογίσει την προστιθέμενη αξία και το όφελος που
θα προκύψει από το Έργο, τα εν λόγω στοιχεία αξιοποιούνται
για της σκοπούς του Έργου ή της όφελος άλλων
πρωτοβουλιών και Έργων.
– Τεκμηριώνεται η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του
Έργου σε περιφερειακό, τομεακό ή/και εθνικό επίπεδο.
• Βιωσιμότητα:
– Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της βιωσιμότητας των
δραστηριοτήτων ή/και της λύσης που προκύπτουν μέσα από το
Έργο σε βάθος χρόνου.
Καθώς το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» εντάσσεται στον
«Πυλώνα ΙΙ – «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ» της ΣΕΕ, δεν θα
ακολουθηθεί θεματικός προσανατολισμός στην επιλογή των Έργων,
αλλά θα υιοθετηθεί η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Στο
πλαίσιο αυτό, τα Έργα δύναται να τυγχάνουν εφαρμογής σε ένα ή
περισσότερα θεματικά πεδία. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα δύναται
να αξιοποιηθεί και για θέματα με κοινωνικές διαστάσεις, τα οποία
σχετίζονται άμεσα με το κυπριακό πρόβλημα ή/και μια ενδεχόμενη
λύση.
Με βασικό σκοπό την ενίσχυση της δημιουργίας νέων ρόλων και
σχέσεων ανάμεσα σε φορείς για τη στόχευση του συγκεκριμένου
κοινωνικού προβλήματος, η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την
υλοποίηση των Έργων Κοινωνικής Καινοτομίας είναι υποχρεωτική. Η
ύπαρξη Δικτύου Συνεργασίας, διευκολύνει, παράλληλα, την ύπαρξη
τεχνογνωσίας για ανάπτυξη των νέων εργαλείων και ικανοτήτων,
διασφαλίζοντας, την ίδια στιγμή, την άμεση πρόσβαση και αποδοχή
της λύσης από την κοινωνική ομάδα στόχου.
Ο Ανάδοχος Φορέας του Έργου, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο ηγετικό
και καθοδηγητικό για τις δραστηριότητες του Έργου, προέρχεται από
ή/και εκπροσωπεί την κοινωνική ομάδα στόχου του Έργου. Σκοπό
αυτού, αποτελεί η ενεργός και καθοριστική εμπλοκή της κοινωνικής
ομάδας στόχου, ώστε η νέα ιδέα / προϊόν / υπηρεσία / τεχνολογία /
μοντέλο / στρατηγική που θα παραχθεί μέσα από το έργο να είναι
πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πραγματικές της ανάγκες.
Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αποδοχή της λύσης
που θα προκύψει από την κοινωνική ομάδα στόχου, καθώς και η
δυνατότητα εφαρμογής της λύσης στο πλαίσιο του Έργου.
Στα Έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το Πρόγραμμα, η
ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας του Έργου αποτελεί
υποχρεωτικό παραδοτέο και θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ανάδοχος Φορέας ενός Έργου μπορεί να είναι Οργανισμός που
εμπίπτει στην Κατηγορία «Γ. Άλλοι Φορείς», ο οποίος έχει την μόνιμη
του έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). Δικαίωμα Συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων) ή/και Άλλοι Φορείς με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των
Βρετανικών Βάσεων).
Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από τον
Ανάδοχο Φορέα και έναν Συνεργαζόμενο Φορέα.
Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού ως
Συνεργαζόμενοι Φορείς στο Δίκτυο Συνεργασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΈΡΓΟΥ:
Βιομηχανική Έρευνα ή/και Πειραματική Ανάπτυξη ή/και Καινοτομία.
Οι Προτάσεις Έργου που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓ Ν: 12 – 36 Μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
2,500,000 Ευρώ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ:
€ 100.000
Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία των
δικαιούχων και τις δραστηριότητες του Έργου, όπως αυτές ορίζονται
σε ειδικό κεφάλαιο στην παρούσα Προκήρυξη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Ερευνητικούς Φορείς Εξωτερικού
(έως 15%), Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, ή/και Δαπάνες για
Αγορά Υπηρεσιών (έως 10%), Δαπάνες για Μετακινήσεις στο
Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά (20%).

Επίσης, οι επιλέξιμες δαπάνες για τους Ανάδοχους Φορείς, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό της Μικρομεσαίας Επιχείρησης, περιλαμβάνουν δαπάνες για Δραστηριότητες Καινοτομίας για ΜμΕ

Αναμένεται η ανακοίνωση συνολικά τριών (3) Προσκλήσεων
Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου 2015-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η ανακοίνωση της πρώτης
πιλοτικής Πρόσκλησης του Προγράμματος εντός του 2016.
Το ΙΠΕ δύναται να τροποποιήσει τον αριθμό των προσκλήσεων
ανάλογα με την εξέλιξη των Προγραμμάτων.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

cedefopΤο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, ζητά την υποβολή προσφορών για τα πιο κάτω:

1. Προετοιμασία του Πλαισίου εταιρικής σχέσης ReferNet για τις συμφωνίες 2016-2019. Προθεσμία: 21/08/2015

2. Υπηρεσίες Ασφάλειας στον CEDEFOP. Προθεσμία: 26/08/2015.

3. Υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης για το δίκτυο (web resources) του Europass. Προθεσμία: 10/09/2015.

4. Στατιστικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση των δεδομένων, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και στις δεξιότητες. Προθεσμία: 15/09/2015.

5. Η μεταβαλλόμενη φύση και ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Προθεσμία: 28/09/2015.

Όλες οι λεπτομέρειες για τις προκηρύξεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu

Ευρωπαϊκό Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες Δραστηριότητες

gunaikes_epixeirimaties
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει το Βραβείο για Γυναίκες με Καινοτόμες Δραστηριότητες με στόχο να τιμήσει γυναίκες που έχουν αξιοποιήσει εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες.

Το βραβείο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία. Σκοπός είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, όπως και το ποσοστό κατάληψης κορυφαίων θέσεων στη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιλεξιμότητα

• Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να είναι γυναίκες
• Πρέπει να είναι κάτοικοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή ενός εκ των κρατών που
• συμμετέχουν στο Research Framework Programme
• Πρέπει να είναι ιδρύτριες ή συνιδρύτριες μιας ενεργούς επιχείρησης.
• Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εκκινήσει τη λειτουργία της πριν την 1η Ιανουαρίου
• 2013
• Τα ετήσια έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον €0.10 εκ. κατά το 2013 ή 2014.
• Είτε η διαγωνιζόμενη ως φυσικό πρόσωπο είτε η ίδια η εταιρία που ίδρυσε/συνίδρυσε θα πρέπει να έχει λάβει ή να λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Horizon 2020, του European Research Framework Programmes, του EURATOM Framework Programme, του Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) ή άλλων δράσεων σχετικών με την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του European Structural and Investment Funds (γνωστά και ως Structural Funds πριν το 2014).

Κριτήρια Επιλογής
• Πρωτοτυπία και εισχώρηση του προϊόντος στην αγορά
• Οικονομικό όφελος για την Ευρώπη
• Κοινωνικό όφελος για την Ευρώπη
• Υψηλού επιπέδου επιστημονική υποστήριξη της καινοτομίας

Βραβεία
Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία :
• 1ο Βραβείο: €100.000
• 2ο βραβείο: €50.000
• 3ο βραβείο: €30.000

Οι τρεις νικήτριες θα ανακοινωθούν την άνοιξη του 2016.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι η 20η Οκτωβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες (όροι διαγωνισμού, αιτήσεις) μπορείτε να βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για το Πιλοτικό Έργο «Υποστήριξη Δικτύων νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα: ΕΕ και τρίτες χώρες»-Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries

Το πιλοτικό αυτό σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα δίκτυα των νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει συνδέσεις / ανταλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες και θα βοηθήσει μια νέα γενιά δημιουργικών επαγγελματιών να επιταχύνει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποδιαιρείται σε τομείς δραστηριοτήτων και θα περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως coaching, δραστηριότητες μάθησης, διασκέψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις αναζήτησης εταίρων με εκπροσώπους του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s11_en.htm

Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) – Στρασβούργο 20 – 21 Μαΐου 2016

Μετά την επιτυχία του προγράμματος EYE 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανοίξει μαζικά για δεύτερη φορά τις πόρτες του στους Ευρωπαίους νέους. Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) θα διοργανωθεί στις 20 – 21 Μαΐου 2016 στο Στρασβούργο.

Κεντρικός άξονας της το σύνθημα “Μαζί Μπορούμε να κάνουμε τη Διαφορά” (Together We Can Make a Change). Περίπου 7.000 νέοι, από κάθε γωνιά της ΕΕ, θα συγκεντρωθούν και πάλι στο Στρασβούργο. Στόχος του εγχειρήματος είναι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να έρθουν πιο κοντά στους νέους μέσα από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συζητήσεων και εργαστηρίων αλλά και με διάφορες πολιτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες μέσα και γύρω από το κτίριο του ΕΚ στο Στρασβούργο.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε πέντε κύριες θεματικές:

  • Πόλεμος και ειρήνη: Προοπτικές για ένα ειρηνικό πλανήτη
  • Απάθεια ή συμμετοχή: Ατζέντα για μια δυναμική δημοκρατία
  • Αποκλεισμός ή πρόσβαση: Φραγμός στην ανεργία των νέων
  • Στασιμότητα ή καινοτομία: Το αύριο στον τομέα της εργασίας
  • Κατάρρευση ή επιτυχία: Νέοι τρόποι για μια βιώσιμη Ευρώπη

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον πιο κάτω ισότοπο:

http://www.europarl.cy/el/youth-education/eye.html

Μια από τις κεντρικές ιδέες είναι οι νέοι να λάβουν ενεργό μέρος στο πρόγραμμα και στην υλοποίησή του. Υπάρχουν τρεις τρόποι συμμετοχής:

  1. Διαμορφώστε το πρόγραμμα του EYE πριν από την εκδήλωση κάνοντας αίτηση για διοργάνωση εργαστηρίου ή για καλλιτεχνική παράσταση σχετικά με τις πέντε θεματικές του EYE. Οι καλύτερες προτάσεις θα συμπεριληφθούν στο επίσημο πρόγραμμα του EYE! Για να οργανώσετε εργαστήριο κάντε αίτηση online μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις για καλλιτεχνική παράσταση θα ανοίξουν τον χειμώνα του 2015.
  2. Εγγραφείτε, πάρτε μέρος και συμμετέχετε σε πολιτικές συζητήσεις, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες κατά το διήμερο του EYE. Οι γλώσσες της εκδήλωσης θα είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά. Οι εγγραφές ανοίγουν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015, 12:00 στο: eye2016.eu
  3. Πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς μας στο Facebook που θα διοργανωθούν εν ευθέτω χρόνο και κερδίστε ένα ταξίδι για το EYE2016! Αναζητούμε δημιουργικούς ανθρώπους με ιδέες, υπεύθυνους ιστοσελίδων, δημιουργικούς φωτογράφους και άλλες κατηγορίες νέων! Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας στο Facebook.

Οι συμμετέχοντες στο EYE2016 θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με πολιτικούς και εμπειρογνώμονες, να συναντήσουν άλλους νέους και οργανώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη. Οι ιδέες που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του EYE θα κοινοποιηθούν στους Ευρωβουλευτές και μέχρι το τέλος του 2016 αριθμός συμμετεχόντων θα κληθούν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν ανά χώρα μέλος, θα καλύψει μέρος των εξόδων μίας ομάδας νέων αποτελούμενη το μέγιστο από 20 άτομα (η πλήρωση των 20 θέσεων θα θεωρηθεί ως θετικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση). Για τις υπόλοιπες ομάδες δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση οπότε η κάθε ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τον τρόπο κάλυψης των εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής με δικά της μέσα ή με επιχορήγηση που θα λάβει από ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στο www.eye2016.eu. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected].

EYE_ebanner_2016_bis