ERASMUS+: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων της νεολαίας 

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 02/09/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα «Πράσινα Οχήματα 2014»

Ο “Ορίζοντας 2020” έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης συμπεριλαμβανόμενου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.

Έτσι θα στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των άλλων πολιτικών την Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).

Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασίας της καινοτομίας από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Επιστήμη Αριστείας
 • Βιομηχανική υπεροχή
 • Κοινωνικές Προκλήσεις

Ειδικότερα, η προτεραιότητα “Κοινωνικές Προκλήσεις“, στην οποία εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση, ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική “Ευρώπη 2020? και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Η χρηματοδότηση κάτω από αυτή τη προτεραιότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες
 • Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες- Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Η πρόσκληση “Πράσινα Οχήματα 2014” αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των νέων τύπων μη συμβατικών πηγών ενέργειας στις οδικές μεταφορές, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα ανανεώσιμα και προσαρμοσμένα καύσιμα.

Επιλέξιμες Δράσεις

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα:

 • Επόμενης γενιάς ανταγωνιστικές μπαταρίες τύπου Li-ion για την ικανοποίηση των προσδοκιών του καταναλωτή
 • Βελτιστοποιημένη και συστηματική ενεργειακή διαχείριση στα ηλεκτρικά οχήματα
 • Μελλοντικοί κινητήρες φυσικού αερίου και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα και φορτηγά
 • Υβριδικά ελαφρά και βαριά οχήματα
 • Ηλεκτρικά δίκυκλα και νέες έννοιες ελαφρών οχημάτων
 • Μελλοντικοί κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων και εξαρτημάτων για βαριά οχήματα.

Επιλέξιμοι Φορείς

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3 ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 129 εκατ. Ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 3 έως 20 εκατ. Ευρώ (αναλόγως το είδος δράσης).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων και περισσότερες πληροφορίες

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Αυγούστου 2014, ενώ το πλήρες κείμενο του προγράμματος εργασίας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2014.html#tab1

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης για το κλίμα. Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. Ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά την επόμενη επταετία. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.

Η συγχρηματοδότηση είναι μέχρι 60%.

Δικαιούχοι: Δημόσιοι οργανισμοί, ιδιωτικοί οργανισμοί, ΜΚΟ.

Προθεσμίες Υποβολής:

16/10/2014 για έργα που αφορούν τη διάχυση της πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

29/10/2014  για τα προπαρασκευαστικά έργα που αφορούν δράσεις για το περιβάλλον.

Εθνικό Σημείο Επαφής και Ενημέρωσης: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Tel:+35722408926/+35722408927

E-mail:mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

E-mail: chajipakkos@environment.moa.gov.cy

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#preparatory

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014 Εορτασμός με έναν ευφάνταστο online διαγωνισμό

Ο συναρπαστικός κόσμος των γλωσσών έρχεται πάλι στο επίκεντρο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γλωσσών 2014. Η Πανευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης δε θα μπορούσε παρά να γιορταστεί με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο στη χώρας μας.

Ο στόχος του εορτασμού που είναι η προώθηση της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλίας Γηραιά Ήπειρο και φέτος θα επιτευχθεί μέσα από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αλλά και με ένα ευφάνταστο online διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.imera-glosson-2014.eu

Από 30 Ιουνίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου όλοι οι λάτρεις των γλωσσών θα μπορούν να πάρουν μέρος στο διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού όπου θα πρέπει να ανακαλύψουν την ελληνική φράση που κρύβεται πίσω από τα «λουλούδια» έτσι ώστε να είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν δωρεάν τμήματα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Τσεχικών.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά 9 Μορφωτικά Ιδρύματα και Πρεσβείες στην Αθήνα προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από την μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών σε ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της EUNIC Αθήνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με διοργανώτριες χώρες τις:Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία

Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014 μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.