Χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε κυπριακές εταιρείες και οργανισμούς έρευνας

Περίληψη
Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά έργα για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Το EUREKA σήμερα μετρά 41 πλήρη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγραφή Προγράμματος
Ο πρωταρχικός στόχος του EUREKA είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εθνικών οικονομιών μέσω της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο έργο του EUREKA αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα έργο διαμορφώνεται και το τελικό αποτέλεσμα. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από συμμετέχοντες από τουλάχιστο δύο EUREKA κράτη μέλη. Συμμετέχουσες χώρες αξιολογούν και υποστηρίζουν το έργο για έγκριση. Η χρηματοδότηση έργων EUREKA προέρχεται από εθνικούς δημόσιους πόρους (εθνικά ερευνητικά και καινοτόμα ταμεία) ή από επενδύσεις κατά βιομηχανία στην έρευνα και καινοτομία.

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Από το 2002, το ΙΠΕ καθιέρωσε το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» ως το πρόγραμμα που προσφέρει χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε κυπριακές εταιρείες και οργανισμούς έρευνας που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα EUREKA. Η επιχορήγηση ενός έργου από το ΙΠΕ υπόκειται στην τελική έγκρισή του από τον Οργανισμό EUREKA.

Τα διεθνώς εγκεκριμένα, από τον Οργανισμό EUREKA, έργα έχουν το δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος του Οργανισμού καθώς αυτό θεωρείται στον ευρωπαϊκό χώρο ως ένδειξη ποιότητας και συχνά συμβάλει στη θετική αντιμετώπισή του από χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για την υποστήριξη κάποιου έργου χωρίς τη χρηματοδότηση του ΙΠΕ.

Το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» περιλαμβάνει την δράση «Eurostars Κύπρου».

Συνολικός Προϋπολογισμός: Θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο

Θεματικές Κατηγορίες:
-Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
-Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:
-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
-Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
-Κεντρική Κυβέρνηση
-Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 205000
Φαξ: +357 22 205001
Email: [email protected]
http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf
κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης
email: [email protected]
Τηλ: +357 22 205 052
Φαξ: +357 22 205 001

Σημείο Επαφής EE
Eureka Secretariat, ESE
http://www.eurostars-eureka.eu/home/contactus

Ιστοσελίδα
https://www.eurostars-eureka.eu/

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2016Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016
http://www.research.org.cy/EL/news/3971.html