Αίτηση για παροχή κρατικής χορηγίας για δραστηριότητες ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και διοργάνωση εκδηλώσεων

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/585685EAD2E586DFC22579920045386D?OpenDocument