ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης της  τρίμηνης κατάρτισης στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)  σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   Σκοπός της τρίμηνης κατάρτισης : Η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε […]

Προκήρυξη θέσης Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην […]

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα […]

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα […]

Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external) 2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency) Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacancies

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

1, ICT Officer, Paris (France) ,(ESMA) European Securities and Markets Authority, Contract staff, Deadline: 19/09/2016 – 23:59 2.Project Officer, Valenciennes (France),ERA,Temporary staff, Deadline:25/09/2016 – 23:59 3.VICE-PRESIDENT,Angers (France), (CPVO) Community Plant, Variety Office,Temporary staff,Deadline:29/09/2016 – 12:00 4.Administrative Assistants (reserve list),Paris (France),(ESMA) European Securities and Markets Authority,Contract staff,Deadline:30/09/2016 – 23:59 5.Enterprise Architect,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for […]

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης) για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy Τα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Υπεύθυνου Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας) στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έχει έδρα στη Βιέννη (Αυστρία), με Ανακοίνωση της με αρ.:ECS/07/EP/2016, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας). Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας, (https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, για την απόσπαση μιας/ενός δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στο ελληνόφωνο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Η απόσπαση θαείναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2017), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και […]

Πλήρωση θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 14) στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, προϊσταμένου μονάδας στη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Πολιτικές Ομάδες.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2016.311.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2016%3A311A%3ATOC