Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών παραλαβής, διεκπεραίωσης και καταχώρησης αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προτίθεται να αξιοποιήσει άνεργους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 30 Ιουνίου 2014 στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής (Δημόσιου ή Ιδιωτικού). Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητο προσόν.

2. Η αγορά υπηρεσιών θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές θα ανέρχεται στα €870 το μήνα.

3. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των προσώπων με τα οποία θα υπογραφεί σύμβαση για αγορά υπηρεσιών, θα γίνει με δημόσια κλήρωση κατά Επαρχία, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΥΕΠΚΑ, την Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, μεταξύ όσων ανέργων θα δηλώσουν ενδιαφέρον για κάθε Επαρχία. Θα υπογραφούν συμβάσεις με πενήντα (50) συνολικά άνεργους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως εξής: Λευκωσία 31, Λεμεσός 8, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστος 7, Πάφος 4. Η ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών για τους 20 εκ των 31 προσώπων που θα κληρωθούν για την Λευκωσία θα γνωστοποιηθεί αργότερα, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν.

4. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν με κλήρωση, οφείλουν να παρουσιασθούν για εργασία στο χώρο που θα τους υποδειχθεί την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση αγοράς υπηρεσιών με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ταχύρρυθμη σχετική εκπαίδευση και θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται (ΙΒΑΝ), όπου θα εμβάζεται η αμοιβή τους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα.

5. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάσσει το δικαίωμα του για τερματισμό οποιασδήποτε συμφωνίας, σε περιπτώσεις που δεν θα ικανοποιηθεί για την ορθή και ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα πρόσωπα. Επιπρόσθετα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δεύτερη δημόσια κλήρωση, εκ του καταλόγου που θα σχηματισθεί μετά την υποβολή ενδιαφέροντος με βάση την παρούσα ανακοίνωση, για κάλυψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης πρόσθετης ανάγκης.

6. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα όπως, υποβάλουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας https://gmi.mlsi.gov.cy/ μέχρι τις 20 Ιουλίου 2014 τα μεσάνυκτα.

7. Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης προσφέρει 100 αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο δίπλωμα

Οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές πεντάμηνες περιόδους:

 • 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
 • 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

. Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση

Η ΓΓΣ προσφέρει 20 άμισθες πρακτικές ασκήσεις περίπου ετησίως. Η υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών.

Οι πρακτικές ασκήσεις, καθεμία εκ των οποίων διαρκεί από 1 έως 5 μήνες, μπορούν να διεξάγονται σε μία από τις ακόλουθες δύο διαφορετικές περιόδους:

 • 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου
 • 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

3. Πρακτική άσκηση για εθνικούς υπαλλήλους

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υπαλλήλους υπουργείων, κυβερνητικών ή περιφερειακών φορέων και του διπλωματικού σώματος των κρατών μελών της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Οι εθνικοί υπάλληλοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ απασχολούνται και αμείβονται από την οικεία εθνική διοίκηση.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ιθαγένεια

Μπορεί να γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση οι εξής:

 • Πολίτες της ΕΕ, ή
 • πολίτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ, και
 • οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από ΑΕΙ ή ισότιμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι πολίτες των χωρών με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις προσχώρησης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για εθνικούς υπαλλήλους

Γλώσσες

Απαιτείται άρτια γνώση της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας, καθότι αποτελούν τις κύριες γλώσσες εργασίας της ΓΓΣ.

Επαγγελματικό προφίλ

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από υποψηφίους με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες.

Η ΓΓΣ ζητεί εξάλλου ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς:

μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Ποιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει περίοδο έμμισθης ή άμισθης πρακτικής άσκησης πέραν των οκτώ εβδομάδων σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαικής Επιτροπής

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

Από σήμερα η υποβολή για Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαική Επιτροπή. Η προθεσμία λήγει στις 29/08/2014

Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσής του, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους Βιολογίας/ Επιστημών της Αγωγής/ Περιβαλλοντικών Επιστημών ή άλλων συναφών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλάδων για πλήρωση μίας κενής θέσης περιβαλλοντικού εκπαιδευτή πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφ…ορίες επισκεφτείτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:

Προκήρυξη θέσης για εκπαιδευτικό

http://www.kykpee.org/print_iliko/anakoinoseis/ProkiriksiThesis.pdf

Έντυπο για αίτηση

http://www.kykpee.org/print_iliko/anakoinoseis/EntipoAitisis.pdf

Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00 μ., τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στη Διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 306, Τ.Θ. 56091, 3304 Λεμεσός Κύπρος.

Δύο θέσεις νομικών λειτουργών στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει δίκαιη έκβαση των καταγγελιών κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί τη διαφάνεια και προάγει μια διοικητική κουλτούρα της υπηρεσίας. Έχει ως στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υιοθέτηση βέλτιστων προτύπων συμπεριφοράς από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Οι κατευθυντήριες αρχές μας: Ακεραιότητα, δικαιοσύνη, λογοδοσία, διάλογος και εξυπηρέτηση του πολίτη

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών, που ενθαρρύνει τις υποψηφιότητες των ανδρών και των γυναικών και επιδιώκει την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση την ηλικία, την αναπηρία, τη φυλή, τη θρησκεία, ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/54551/html.bookmark

INTERNSHIP: PROJECT ASSISTANT

Debating Europe is currently looking for a project assistant.

The successful candidate will assist with all aspects of planning and delivering Debating Europe’s debates. The main tasks include:

 • Monitoring EU, world and national news to identify relevant topics for online debates, and conducting research to identify potential VIPs to interview.
 • Arranging interviews with MEPs and other EU policy makers, and keeping the relations with Debating Europe’s users.
 • Researching recommended readings.
 • Assisting the Multimedia team in conducting VIP interviews.
 • Moderating users’ comments and selecting questions for interviews.
 • Researching data for infographics.
 • Updating the database.
 • Helping with the organisation of events.
 • Assisting the team with other tasks when necessary.

Debating Europe is looking for candidates who can write well in English and have a good understanding of EU affairs.

The internship will be paid, and will be based in Brussels for a period of 10 months, starting from September 2014.

In order to apply for this position please send your CV and cover letter to jobs@debatingeurope.eu with “Internship” as the subject title.

Application deadline: Wednesday 9th July.

Please note that only preselected candidates will be contacted.

Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 17 Ιουνίου 2014 προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανώτερη διοικητική θέση), να γνωρίζουν άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια δεύτερη, και τέλος, να είναι σε θέση να συμπληρώσουν την πλήρη πενταετή θητεία πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής στη σχετική προκήρυξη της Επίσημης Εφημερίδας: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:185A:FULL&from=EL

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων».

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων» συνολικού προϋπολογισμού €5.000.000. Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα €5.000.000.

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ ) που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, ως εξής:

α) Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €5.000 στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κάτω των (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

β) Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €6.000 στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πέραν των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για νέους»

Το σχέδιο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στις εταιρείες οι οποίες προωθούν την εργοδότηση νέων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους».

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και να λάβει το οικονομικό πλεονέκτημα, που ανέρχεται στις 50 μονάδες βάσης σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που το ΣΠΙ θα χρέωνε γι’ αυτό το δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 1. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) νεαρό άτομο (ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες, περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου, ή
 2. ο δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα, ή
 3. ο δικαιούχος έχει ενεργό συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινών πρακτικών ασκήσεων).
 • «Νεαρό άτομο» θεωρείται το άτομο μεταξύ 15 και 25 χρονών τη στιγμή που επωφελείται του σχετικού γεγονότος (εργοδότηση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).

Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, το ΣΠΙ θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Απασχόλησης για τους Νέους»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.euloans.coop.com.cy/el/πρόγραμμα_θέσεις_εργασίας_για_νέους.html