ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.
Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές)
Κατηγορία: Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση)
Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Αναφέρεται: Εκτελεστικό Διευθυντή Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 
Μισθοδοσία:
To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Ενημερώνεται για τις διάφορες πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύρια προτεραιότητα τους τομείς και πολιτικές που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Συλλέγει και διεξάγει ανάλυση και προώθηση πληροφόρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας στα μέλη του οργανισμού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
Δημιουργεί προσβάσεις και σχέσεις με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να λειτουργεί προδραστικά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό πολιτικών ή/και προγραμμάτων που διαμορφώνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ.
Έχει συνεχή επαφή με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και συντονίζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την αξιοποίηση πληροφοριών ή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσε να αναπτύξει τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, όσο και τα μέλη του.
Δημιουργεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του έργου των μελών και τη δημιουργία συνεργασιών.
Συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα στις Βρυξέλλες και στις ομάδες εργασίας τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Διοργανώνει / συμμετέχει σε brokerage & matchmaking εκδηλώσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών έργων.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία (οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα ληφθούν υπόψη).
Ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να τις παρουσιάζει με ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα και με συνοπτικό τρόπο.
Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. 
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
Εμπειρία στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ ή σε άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.
Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 
Σημειώσεις:
Η έδρα του υπαλλήλου θα είναι οι Βρυξέλλες, αλλά δύναται να καλείται στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακρατικών έργων, στα οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Ο/Η Λειτουργός που θα προσληφθεί, θα εργάζεται με βάση το ωράριο που επικρατεί στο Γραφείο Βρυξελλών (πενθήμερο με 38 ώρες εβδομαδιαίως).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email [email protected] μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων και προθεσμιών σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eoc.org.cy.

Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 (μεσημέρι)

Θέση εργασίας στην Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα (Consular Policy Officer)

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση ‘EU Consular Policy Officer’. Ως Consular Policy Officer για το Ευρωπαϊκό δίκτυο, θα είστε μέλος μιας ομάδας από τις Βρετανικές πρεσβείες στην Ευρώπη που εργάζεται για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2018.
Τα βασικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση περιλαμβάνουν επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες παρουσίασης και διαχείρισης πληροφοριών, όπως και άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
Ο αρχικός μισθός έχει καθοριστεί στα €3.243,57 / μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2018, ώρα 23:55.
Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και την υποβολή αιτήσεων εδώ: https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/4951-Consular-Policy-Officer-GRC626/en-GB

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

EPSO/AST/144/17 — Βοηθοί στον γλωσσικό κλάδο (AST 1) για τις ακόλουθες γλώσσες:
βουλγαρική (BG), γερμανική (DE), αγγλική (EN), γαλλική (FR), ρουμανική (RO) και σουηδική (SV)
(2017/C 429 A/01)
Προθεσμία εγγραφής: 23 Ιανουαρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς στον γλωσσικό κλάδο» (ομάδα καθηκόντων AST).
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.
Βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
Βουλγαρική γλώσσα (BG): 5
Γερμανική γλώσσα (DE): 5
Αγγλική γλώσσα (EN): 8
Γαλλική γλώσσα (FR): 5
Ρουμανική γλώσσα (RO): 6
Σουηδική γλώσσα (SV): 7
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά έξι γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μία μόνο γλώσσα. Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.
Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η πλειονότητα των θέσεων που μπορεί να προταθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι στο Λουξεμβούργο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.429.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2017:429A:FULL

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) προσκαλούν επιχειρήσεις/οργανισμούς για υποβολή αίτησης στην ΑνΑΔ για συμμετοχή στην τρίμηνη κατάρτιση στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση».
Αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση http://steeei.anad.org.cy μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28ης Φεβρουαρίου 2018.
Επιχειρήσεις/οργανισμοί που έχουν υποβάλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση (από τις 15/11/2016 μέχρι τις 31/3/2017) για το μέρος του Σχεδίου που αφορά την τρίμηνη κατάρτιση, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση καθώς ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί οι ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης/οργανισμού τους.
Επισυνάπτεται η πρόσκληση, στην οποία φαίνονται οι πληροφορίες για το Σχέδιο και για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ http://steeei.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs

87 Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ στους Τομείς των Χρηματοοικονομικών και Μακροοικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD).
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
Χρηματοοικονομικά — 55
Μακροοικονομία — 32
Φύση των καθηκόντων:
Χρηματοοικονομικά: Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.
Μακροοικονομία: Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.
Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό:
να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα,
να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τους πιο κάτω τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα:
Για τα Xρηματοοικονομικά:
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών , στις οικονομικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη στατιστική, την οικονομετρία ή τα χρηματοοικονομικά, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα σε χρηματοοικονομικά ή οικονομικά θέματα ή σε ανάλυση σχετική με τη φύση των καθηκόντων ή
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών , στις οικονομικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη στατιστική, την οικονομετρία ή τα χρηματοοικονομικά, ακολουθούμενο από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα σε χρηματοοικονομικά ή οικονομικά θέματα ή σε ανάλυση σχετική με τη φύση των καθηκόντων.
Για τη Μακροοικονομία:
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών , στις οικονομικές επιστήμες, τα μαθηματικά ή τη στατιστική, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα στον τομέα της μακροοικονομίας ή των μακροοικονομικών στατιστικών ή
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών στις οικονομικές επιστήμες, τα μαθηματικά ή τη στατιστική, ακολουθούμενο από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα στον τομέα της μακροοικονομίας ή των μακροοικονομικών στατιστικών.
Μηνιαίος Μισθός: €5612
Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο
Προθεσμία: 19 Δεκεμβρίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.386.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2017:386A:FULL

Προκήρυξη θέσης επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Λειτουργού για θέματα Τύπου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας GS-10 με ετήσιο μεικτό μισθό που ανέρχεται σε 62,500 Δολάρια Αμερικής. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά, Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές ή Κλασσικές Επιστήμες. (Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Με οδηγίες και σε συνεννόηση με τον Αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής στην οποία υπηρετεί:
Φροντίζει για την προβολή της Κύπρου στον Αμερικανικό Τύπο και εργάζεται για την ανάπτυξη των σχέσεων με τα ΜΜΕ της χώρας.
Μεταφράζει και αξιολογεί την αρθρογραφία και ειδησιογραφία των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Κύπρο και το Κυπριακό πρόβλημα.
Υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς τον Πρέσβη σχετικά με τις τάσεις και τη στάση του Αμερικανικού Τύπου όσον αφορά την Κύπρο και το Κυπριακό πρόβλημα.
Απαντά σε αρνητικά δημοσιεύματα του Αμερικανικού Τύπου για την Κύπρο.
Ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών πάνω σε θέματα Τύπου, προβολής και δημοσιότητας.
Συγγράφει κείμενα για προβολή της Κύπρου.
Καλύπτει δηλώσεις ξένων αξιωματούχων και αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισκέπτονται τη χώρα στην οποία υπηρετεί και ετοιμάζει εκθέσεις και ανακοινώσεις προς τον τύπο.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν από τον Αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής, όπως κάλυψη μιας εκ των Επιτροπών ή άλλων συναντήσεων του ΟΗΕ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας τα πιο κάτω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017:
Αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω
Βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο Διαβατηρίου
Στοιχεία καθεστώτος παραμονής στις Η.Π.Α.
Μία φωτογραφία (σε μορφή jpeg).
Δύο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις
Τα σχετικά πιστοποιητικά πανεπιστημιακών τίτλων ή διπλωμάτων θα πρέπει να υποβληθούν επιπρόσθετα και σε έντυπη μορφή «hard copy» κατά το στάδιο της συνέντευξης. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ή/και αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από όλα τα ζητούμενα στοιχεία δεν θα ληφθεί υπόψη. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς ή/και γραπτώς. Οι ημερομηνίες των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά.

333 άτομα σε Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γραμματείς/βοηθούς γραφείου » (ομάδα καθηκόντων AST-SC).
ΒΑΘΜΌς SC 1: 210
ΒΑΘΜΌς SC 2: 123
Σημειωτέον ότι η πρόσληψη στον βαθμό SC 2 θα γίνει ως επί το πλείστον από τα θεσμικά όργανα που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.
Η προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν βαθμό. Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.
Υποψήφιοι για τον βαθμό SC 2: κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να μεταφέρει την υποψηφιότητά σας στον βαθμό SC 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
έχετε επιτύχει μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες για τον βαθμό SC 2 στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (βλέπε σημείο 2) στην ενότητα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»), και
κατά την υποβολή της αίτησής σας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για μεταφορά στον βαθμό SC 1, και
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην αίτησή σας, δεν πληροίτε τους όρους συμμετοχής για τον βαθμό SC 2 αλλά πληροίτε τους όρους συμμετοχής για τον βαθμό SC 1, και
επίσης επιτύχατε μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον βαθμό SC 1.
Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθείτε υποψήφιος για τον βαθμό SC 1 για το υπόλοιπο της διαδικασίας.
Η μεταφορά της υποψηφιότητας θα γίνει πριν αποσταλούν οι προσκλήσεις για τις δοκιμασίες αξιολόγησης και βάσει των στοιχείων που δηλώσατε στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς σας. Οι υποψήφιοι των οποίων η βαθμολογία υπολείπεται του ορίου που έχει τεθεί για τις υψηλότερες βαθμολογίες στον διαγωνισμό SC 2 δεν θα ληφθούν υπόψη για μεταφορά στον βαθμό SC 1.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ομάδα καθηκόντων AST-SC εκτελούν εργασίες γραφείου και γραμματείας, διαχείριση γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.
Πρώτη προθεσμία: μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις:
12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Η περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας θα ανακοινωθεί λίγο μετά την πρώτη προθεσμία στους υποψηφίους που θα κληθούν να το συμπληρώσουν.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/377A/01&from=EL

Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών από Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ILO/10/2017) με ανοικτή διαδικασία για την αγορά υπηρεσιών Industrial Liaison Officer (ILO) της Κυπριακής Δημοκρατίας με το CERN, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας (CPV: 79400000 και 79410000).
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30,000.00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 20,000.00 Ευρώ για περίοδο 24 μηνών, πλέον 10,000.00 Ευρώ σε περίπτωση που η σύμβαση ανανεωθεί για περίοδο 12 μηνών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.cy

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/11/2017 και ώρα: 14:00.

Τρόπος Υποβολής: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042, Λευκωσία, είτε να αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προσφοροδότες) πρέπει να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων – Διαδικτυακή Πύλη www.eprocurement.gov.cy.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο του Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι τις 15/11/2017 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.cy, από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος του ΙΠΕ, κ. Αντώνη Ιουλιανό στο τηλέφωνο 22205037.

http://www.research.org.cy/el/news/ILO-CERN