ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης της  τρίμηνης κατάρτισης στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)  σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Σκοπός της τρίμηνης κατάρτισης :
Η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την προετοιμασία της εργοδότησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμό ιδιωτικού δικαίου.
 
Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί:
Επιχειρήσεις/οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 
Επωφελούμενοι:
Δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την προκήρυξη του Σχεδίου.
 
Διαδικασίες για την υλοποίηση της τρίμηνης κατάρτισης:
Οι δικαιούχοι ΕΕΕ τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, με στόχο την πρακτική κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.
 
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τρεις (3) μήνες για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ στις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται.
 
Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά τη διάρκεια τρίμηνης κατάρτισης καθοδηγείται από κατάλληλο καθοδηγητή που απασχολείται στην επιχείρηση/οργανισμό.
 
Η διάρκεια της τρίμηνης κατάρτισης δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά τη τρίμηνη κατάρτιση, συνεχίζει να λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο επίδομα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 
Η επιχείρηση/οργανισμός αναμένεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα της τρίμηνης κατάρτισης θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες.
 
Για την περίοδο της δωδεκάμηνης απασχόλησης του δικαιούχου ΕΕΕ, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας επιδότηση μέχρι 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ, με ανώτατο όριο €6.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του αντίστοιχου Σχεδίου του Τμήματος Εργασίας του ΥΕΠΚΑ.
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα Έντυπα του Σχεδίου φαίνονται πιο κάτω.
http://steeei.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/steeit

Προκήρυξη θέσης Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθώντας το σύνδεσμο: (http://www.mof.gov.cy/…/papd.…/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_ gr?OpenDocument).

1. Μισθοδοσία: Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται σε 18,497 (ILS), περίπου €4,332. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.
2. Καθήκοντα και ευθύνες: I. Προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ισραήλ. II. Ενασχόληση με θέματα ενέργειας και προώθησης επενδύσεων. III. Προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ισραήλ. IV. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, όλοι οι Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας). III. Πολύ καλή γνώση της Εβραϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. IV. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δυο ετών σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
VI. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867321 ή 22867240.
http://www.mcit.gov.cy/…/5AB991…/$file/Προκήρυξη%20θέσης.pdf
main

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις, εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/872764A5C8C7A0A1C225805300458143?opendocument

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για 12 μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για 2 πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €4.200.000 και αναμένεται να παραληφθούν 500 αιτήσεις. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 31 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Λεπτομέρειες του Σχεδίου και όλα τα έντυπα συμμετοχής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.mlsi.gov.cy/…/…/5BB4B0760B33C957C2258058003A9239…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας στα τηλ. 22400868, 22400966, 22400861, 22400828, 22400876, 22400805, 22400881, 22400907.
imagesc8yku03b

Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external)
2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency)
Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacanciesdownload-2

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

1, ICT Officer, Paris (France) ,(ESMA) European Securities and Markets Authority, Contract staff, Deadline: 19/09/2016 – 23:59

2.Project Officer, Valenciennes (France),ERA,Temporary staff, Deadline:25/09/2016 – 23:59

3.VICE-PRESIDENT,Angers (France), (CPVO) Community Plant, Variety Office,Temporary staff,Deadline:29/09/2016 – 12:00

4.Administrative Assistants (reserve list),Paris (France),(ESMA) European Securities and Markets Authority,Contract staff,Deadline:30/09/2016 – 23:59

5.Enterprise Architect,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control,Temporary staff, Deadline:30/09/2016 – 23:59

6.Principal Adviser,Brussels (Belgium), European Commission,Temporary staff,Deadline: 05/10/2016 – 12:00

7.TRANSLATION TECHNICIANS,Luxembourg (Luxembourg), (CDT) Translation Centre for the Bodies of the European Union,Contract staff, Deadline:13/10/2016 – 23:59

8.ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY – NUCLEAR SAFEGUARDS INSPECTORS (AD7), Luxembourg (Luxembourg), European Commission,Permanent official,Deadline:25/10/2016 – 12:00

9.ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY – POLICY OFFICERS (AD 7),Luxembourg (Luxembourg), European Commission, Permanent official,Deadline: 25/10/2016 – 12:00

10.CONTRACT AGENTS (FGII),Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain),European Commission, Contract staff, no deadline for application

11.CONTRACT AGENTS (FGIII), Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain), European Commission, Contract staff, no deadline for application

12.CONTRACT AGENTS (FGIV),Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain), European Commission, Contract staff, no deadline for application

13.FINANCIAL ADVISER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

14.FINANCIAL OFFICER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

15.PROJECT/PROGRAMME ADVISER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

16.PROJECT/PROGRAMME OFFICER,
Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES,
Contract staff,no deadline for application

Για όλες τις θέσεις, επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_en

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης) για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy
Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» / «ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Υπεύθυνου Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας) στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έχει έδρα στη Βιέννη (Αυστρία), με Ανακοίνωση της με αρ.:ECS/07/EP/2016, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας).

Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας,
(https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, για την απόσπαση μιας/ενός δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στο ελληνόφωνο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Η απόσπαση θαείναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2017), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και για εννιά χρόνια.

Η απόσπαση θα γίνει με πράξη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αφού πρώτα γίνει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση της/του εκπαιδευτικού που θα επιλεγεί για τις συνθήκες εργασίας και τις εκπαιδευτικές ή άλλες απαιτήσεις της θέσης καθώς και επεξήγηση των οικονομικών όρων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools), απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι αναγνωρισμένο στην Κύπρο Πτυχίο Δασκάλου ή ισότιμο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος, σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη θέση Δασκάλου, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη κοινοτικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, επιθυμητή είναι η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλουν ιδιόχειρη αίτηση με επισυναπτόμενο σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dde@moec.gov.cy, μέχρι και την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η περίοδος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο πιο πάνω σχολείο, θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχουν.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of
the European Schools).

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4478

Πλήρωση θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 14) στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, προϊσταμένου μονάδας στη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Πολιτικές Ομάδες.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2016.311.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2016%3A311A%3ATOC