ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εισηγητών/Εκπαιδευτών στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
Το Κέντρο Παραγωγικότητας υπενθυμίζει την ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές ή/και εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης που διοργανώνει.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή, χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ.
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/0258D68FD0FF06A2C225811A0041B6CF

67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

67 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ για ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αρχιτέκτονες και Τεχνικούς Εγκαταστάσεων.

Μισθός:
Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους».
Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες καθηκόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε μία κατηγορία καθηκόντων ανά διαγωνισμό.
Κατηγορία καθηκόντων:
Συντονιστές/τεχνικοί ειδικευμένοι στον τομέα της κατασκευής κτιρίων
Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία
Βοηθοί υπάλληλοι στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία/της ασφάλειας των κτιρίων
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας,
Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
Να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικοί Υπάλληλοι:  — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) μηχανολογίας ή αρχιτεκτονικής, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
EPSO/AST/141/17 – Βοηθοί Υπάλληλοι:  Όλες οι κατηγορίες καθηκόντων: — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο στην ασφάλεια κτιρίων, την ασφάλεια στην εργασία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την κτιριακή τεχνολογία ή σε άλλον τομέα που συνδέεται άμεσα με τα καθήκοντα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων ή — Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις δευτεροβάθμιες σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα το οποίο δίνει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.
Μισθός:
EPSO/AD/342/17 – Διοικητικούς Υπαλλήλους: €4.350 – €4.921
EPSO/AST/141/17 – Βοηθούς Υπαλλήλους: €3.398 – €3.844
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο.
Προθεσμία: 12η Σεπτεμβρίου 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2630/description_el

Σχέδιο Τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων, επί αμοιβή, στο Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως

Το ΕΤΕΚ μετά από σχετική ανάθεση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέλαβε να διεκπεραιώσει διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 12 νεαρών αρχιτεκτόνων, για 12 μήνες, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για σκοπούς ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών του ΤΠΟ.
Το Επιμελητήριο έχει εμπλακεί στην όλη διαδικασία στα πλαίσια στήριξης και ενθάρρυνσης νεαρών αρχιτεκτόνων για απόκτηση της εκ του νόμου απαιτούμενης εργασιακής πείρας για πρόσβαση στο επάγγελμα ή και εκ της αγοράς ζητούμενης εργασιακής εμπειρίας, ή και της υποβοήθησης των νέων να έχουν πρόσβαση σε εργασία ιδιαίτερα κατά τις τρέχουσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Περαιτέρω η αύξηση του ρυθμού έκδοσης πολεοδομικών αδειών και η διεκπεραίωση όγκου συσσωρευμένων υποθέσεων με την τοποθέτηση ατόμων στο ΤΠΟ θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις αύξησης της ιδιωτικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και μηχανικών στον οικοδομικό τομέα.
Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στον Τομέα Ελέγχου ως εξής:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας & Επαρχιακό Λευκωσίας: 6 θέσεις
Επαρχιακό Λεμεσού: 1 θέση
Επαρχιακό Πάφου: 2 θέσεις
Επαρχιακό Λάρνακας: 1 θέση
Επαρχιακό Αμμοχώστου: 2 θέσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση του σε μία ή και περισσότερες επαρχίες. Εφόσον επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη επαρχία.
Με την τοποθέτηση τους οι πάροχοι οφείλουν μέσω συμφωνίας που θα υπογράψουν με το ΕΤΕΚ να ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τον Έλεγχο της Ανάπτυξης που τους ανατίθενται από τους άμεσα υπεύθυνους λειτουργούς οι οποίοι θα οριστούν από το ΤΠΟ και τα οποία αρμόζουν σε νεαρό πρόσωπο με αναγνωρισμένα τα ακαδημαϊκά προσόντα στην αρχιτεκτονική. Η απασχόληση διέπεται από το ωράριο των υπόλοιπων υπαλλήλων του ΤΠΟ, καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής εργατικής νομοθεσίας.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/ αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) είναι κάτω των 30 ετών
(β) είναι μέλη του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ και έχουν τύχει αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και εκκρεμεί η συμπλήρωση της μονοετούς πρακτικής τους άσκησης
Οι Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα/στοιχεία θα αξιολογηθούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
(α) Προφορική συνέντευξη η οποία θα υλοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο άτομα που θα ορίσει το ΕΤΕΚ και ένα άτομο που θα ορίσει το ΤΠΟ (γενική εντύπωση)
(β) Πρόσθετα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακός τίτλος ή άλλο πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν στην αρχιτεκτονική ή στην πολεοδομία ή στη διατήρηση)
(γ) Μη συμπλήρωση της εκ του νόμου απαίτησης ενός έτους εργασιακής πείρας για σκοπούς πρόσβασης στο επάγγελμα είναι πλεονέκτημα
(δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
Υποβολή ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένο σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια χειρός στο οίκημα του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο c.maxoulis@etek.org.cy το αργότερο μέχρι τo μεσημέρι (12:00) της 22ης Σεπτεμβρίου 2017.

http://etek.org.cy/site-article-1605-47-el.php#.WbIw-v2YoM4.facebook

Σχέδια Χορηγιών Τμήματος Εργασίας

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΑ) ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΠΤΩΝ ΕΕΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΗΠΤΩΝ ΕΕΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Θέση εργασίας: Αρχιτέκτονας ΙΤ

Αιτήσεις έως 26 Ιουλίου!

Στόχοι:
Παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την εφαρμογή και την αρχιτεκτονική του ελληνικού τελωνειακού συστήματος ενιαίας θυρίδας (Single Windows system)·
Μέγεθος του συστήματος και απαιτήσεις hardware των παραπάνω εναλλακτικών προτάσεων ·
Σύνταξη των βασικών αρχών ασφαλείας / προδιαγραφών του συστήματος πληροφοριών·

http://ec.europa.eu/greece/news/20170407_thesi_ergasias_arxitektonas_it_el

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» ΤΗΣ ΕΕ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός εμπειρογνώμονα για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για την υλοποίηση των έργων του Μέτρου 3.1 -Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών Λειτουργός Αλιείας (Κλ. Α8)
1. Απαιτούμενα προσόντα:
α)Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Οικολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια.
β)Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου Master στη Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.
γ)Η κατοχή PhD που αφορά Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
δ)Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα. ε)Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
στ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).

2. Καθήκοντα Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί θα αφορούν την υλοποίηση των έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 – Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020», και συμπεριλαμβάνουν: α)Ετοιμασία προτάσεων για την υλοποίηση των έργων. β)Ετοιμασία προσφορών και συντονισμό και επίβλεψη των έργων στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων. γ)Διεκπεραίωση μελετών και σχεδίων που αφορούν τον έλεγχο της αλιείας. δ)Σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών και δράσεων ενημέρωσης, καλλιέργειας κουλτούρας συμμόρφωσης και άλλες ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο αλιείας. ε)Διενέργεια όλων των διοικητικών διαδικασιών του ΤΑΘΕ, ως δικαιούχος του Μέτρου 3.1, όπως περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΠ «Θάλασσα» και αφορούν ετοιμασία των προτάσεων και συμπλήρωση τεχνικών δελτίων έργων, νομικών δεσμεύσεων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίο Δαπανών κλπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΠ «θάλασσα» http://www.moa.gov.cy/thalassa.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017, και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4. Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί για άλλους 12 μήνες κάθε φορά, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τα επτά (7) έτη (84 μήνες). Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του, το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του 480 Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Ιουλίου 2017. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ.), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 24817050.

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

IssueNo=5051&SectNo=1

Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 8 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων – Ένωση για την Μεσόγειο.

Energy Advisor/Officer · Climate Change Advisor/Officer · Public Affairs and Media Expert/Officer · Med4Jobs Advisor/Officer · Private Sector Expert/Officer · Expert/Officer in Research and Innovation · Gender Equality Expert/Officer · Vocational Education and Training Expert/Officer
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ufmsecretariat.org/vacancies/

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Εταιρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την δημιουργία «Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης». Τα Κέντρα θα λειτουργήσουν σε 4 επαρχίες (Λευκωσίας, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου). Αντικείμενο της εργασίας των Κέντρων θα είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μαθητών και γονέων στα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΔΡΑ.Σ.Ε  Ζητούνται εργαζόμενοι με τα παρακάτω προσόντα:
 6 Κλινικοί Ψυχολόγοι
 1.(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας δύο τουλάχιστον χρόνων, που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.
Mπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός μεταπτυχιακά διπλώματα ή τίτλοι που να καταλήγουν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας, εφόσον η συνολική διάρκεια τους είναι δύο τουλάχιστον χρόνων και περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστον μηνών.  
ή
 (β) Μεταπτυχιακού επιπέδου πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας διάρκειας πέντε τουλάχιστον χρόνων που να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση διάρκειας εννέα τουλάχιστο μηνών.
(γ) τετραετής επαγγελματική εμπειρία
 2. Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου.
 4 Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι
 1.Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην ειδικότητα της  Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
2.Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος δυνάμει του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγου Νόμου
3.Τετραετής επαγγελματική εμπειρία
 Να δοθεί τεκμηρίωση για το κάθε σημείο/προσόν που κατέχει ο κάθε προτεινόμενος.
Η απαιτούμενη εμπειρία και για τις δύο κατηγορίες Ψυχολόγων πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τον εργοδότη με συγκεκριμένη αναφορά για τη συγκεκριμένη θέση και τα καθήκοντα  και αντίγραφο του ασφαλιστικού λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο να αναγράφεται ο συγκεκριμένος εργοδότης.  
 Αιτήσεις: Στείλτε το βιογραφικό σας στη φόρμα «Έντυπο 5_Υπόδειγμα CV_για διαγωνισμούς δημοσίου_Κύπρος » που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας μαζί με επιστολή όπου θα αναφέρεται ποιά από τα παραπάνω καθήκοντα μπορείτε να αποδείξετε με βεβαίωση εργοδότη στο info@annadalosi.com κι εμείς θα το προωθήσουμε στην ενδιαφερόμενη εταιρία. Σημειώστε ότι η εταιρία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για τα άτομα που θα προσληφθούν. Προθεσμία: Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017.

48 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

http://www.eurobrussels.com/

Director, Advocacy
IPPF – International Planned Parenthood Federation
Multiple Locations
In pursuit of our aim to improve quality of life and ensure all people’s right to enjoy sexual lives free from ill health, unwanted pregnancy, violence and discrimination, we are…
Posted today. Deadline 27 July

Statistics Officer
EIGE – European Institute for Gender Equality
Vilnius
The post requires a very good understanding of gender statistics, knowledge and experience in data collection and interpretation, production of statistics and applying advanced…
Posted today. Deadline 26 July

Competition Prosecutor – 9 Years’ Experience
BCA – Belgian Competition Authority
Brussels
The BCA offers the opportunity to evolve in a professional environment in full expansion, the possibility to receive a bilingual bonus, training possibilities, an attractive…
Posted 1 day ago. Deadline 7 July

Competition Prosecutor – 6 Years’ Experience
BCA – Belgian Competition Authority
Brussels
The BCA offers the opportunity to evolve in a professional environment in full expansion, the possibility to receive a bilingual bonus, training possibilities, an attractive…
Posted 1 day ago. Deadline 7 July

Communications Manager (Maternity Cover)
FLO – Fairtrade Labelling Organizations International
Bonn
The Communications Manager serves as the primary link between the Fairtrade International communications team and the communications staff across the Fairtrade system (national…
Posted 1 day ago. Deadline 24 July

Communications & Events Director
DIGITALEUROPE
Brussels
To support DIGITALEUROPE’s advocacy and business programmes, the Communications & Events Director is responsible for the management of internal and external communications, press…
Posted 1 day ago. Deadline 12 July

Policy Advisor to the European Pet Food Industry Federation
FEDIAF
Brussels
Responsible for selected technical/communication working groups. Ability to analyse, understand and summarise complex legal-technical and scientific matters in easy-to-understand…
Posted 1 day ago. Deadline 15 July

Office Coordinator
EPF – European Patients’ Forum
Brussels
The Office Coordinator leads on facilities and information management, and supports the management of the European Patients’ Forum with regards to administrative tasks. Leading…
Posted 1 day ago. Deadline 18 July

Strategy & Analysis Manager
EMBL – European Molecular Biology Laboratory
Heidelberg
EMBL is looking for a Strategy and Analysis Manager to lead activities in strategic planning, reporting and policy within its Strategy and Communications team. You will work…
Posted 2 days ago. Deadline 23 July

Trainee EU Affairs
ABBL-ALFI – Luxembourg Bankers’ Association
Brussels
The EU Affairs Trainee is to support the team of the Brussels based EU Representative Office in matters related to the process of financial services legislation. Prior post-study…
Posted 2 days ago. Deadline 21 July

Senior Proposal Writer Horizon 2020
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
Candidates should have sound knowledge of European funding sources and will engage with partner organisations and funding bodies to maximise external funding opportunities….
Posted 2 days ago. Deadline 26 July

Traineeship
GIRP – European Healthcare Distribution Association
Brussels
GIRP is currently accepting such applications from highly motivated undergraduate/graduate candidates seeking a 6-month internship, starting in September 2017. Candidates should…
Posted 2 days ago

Advocacy Officer
Front Line Defenders
Brussels
The Advocacy Officer helps develop the work of Front Line Defenders at European Union level as part of a small 2-person team in Brussels. This work includes the following tasks:…
Posted 2 days ago. Deadline 10 July

Junior Consultant/Consultant
VVA Consulting
Brussels
Junior Consultant /Consultant to work on market and economic studies and public policy projects with the European Commission and other institutions focusing on Space and…
Posted 3 days ago

(Senior) Performance Management Officer
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
The Performance Manager Officer reports to the Head of the Performance Management Unit and cooperates closely with other specialists in the division, the team of HR Business…
Posted 3 days ago. Deadline 9 July

(Senior) Social Development Specialist
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
Within multi-disciplinary teams, the (Senior) Social Development Specialist undertakes the social due diligence of projects and programmes (principally outside the EU). This is…
Posted 3 days ago. Deadline 16 July

Senior IT Administrator
EDA – European Defence Agency
Brussels
Under the direction of the Head of the IT Unit, the Senior IT Administrator will contribute to ensuring the necessary support of the Communications and Information Systems of the…
Posted 3 days ago. Deadline 27 July

Financial Officer
EDA – European Defence Agency
Brussels
Under the supervision of the Head of Finance Unit, the jobholder will provide support and assistance to the Agency in the execution of financial transactions fulfilling, in…
Posted 3 days ago. Deadline 27 July

Strategic Development Officer
University of Aberystwyth – Welsh Higher Education Brussels
Brussels
The successful candidate will have experience of working in an EU environment with a strong understanding of EU policy and its impact on practical delivery. Knowledge of the HE…
Posted 3 days ago. Deadline 10 July

Project Manager
CITA – International Motor Vehicle Inspection Committee
Brussels
Lead world-wide projects related to the assessment & development of new & in-use vehicle standardization ensuring deadlines, quality and budgets are adhered to; World-wide travel…
Posted 3 days ago

European Policy and Funding Advisor
Greater Birmingham and West Midlands – Brussels Office
Brussels
The European Policy and Funding Advisor will support the Brussels-based activities of the partnership. A significant proportion of our partners are universities and research…
Posted 3 days ago. Deadline 23 July

Communications Officer
FoEE – Friends of the Earth Europe
Brussels
This is a great opportunity to join the communications team in the European office of the world’s largest grassroots environmental network and support campaigns on issues including…
Posted 6 days ago. Deadline 17 July

Policy Advisor
EURELECTRIC – Union of the Electricity Industry
Brussels
You will: Monitor and analyse legislative and policy development in EU energy policy and electricity market regulation and analyse their implications for the electricity industry….
Posted 6 days ago. Deadline 20 July

Communication Director
EuroMed Rights – Euro-Mediterranean Human Rights Network
Brussels
The Communication Director plays an integral role in the development of EuroMed Rights’ Communication Strategy Plan. S/he leads and participate in the execution of that plan,…
Posted 6 days ago. Deadline 13 August

Internship
Schuttelaar & Partners
Brussels
If you would like to familiarise yourself with the work of a consultant, dealing with topics relating to communications and PA in health & food at the EU level, then you may be the…
Posted 6 days ago. Deadline 9 July

Senior Evaluation Officer
ESA – European Space Agency
Paris
The postholder has the following tasks with the overall objective of strengthening the Agency’s capabilities for transforming the way ESA delivers its products and services:…
Posted 6 days ago. Deadline 12 July

Event Officer
Wilfried Martens Centre for European Studies
Brussels
Key responsibilities: Manage and coordinate suppliers and all event logistics (budget, venue, catering, travel, taskforce, technical equipment, etc.) Liaise with the Centre’s…
Posted 6 days ago. Deadline 12 July

Head of L&D Europe and EECAD (BEL270)
FCO – Foreign and Commonwealth Office
Brussels
The successful candidate will be the strategic L&D lead for staff at British Missions (Posts) in Europe. Reporting to the Head of Diplomatic Academy Regional Teams, the role of the…
Posted 7 days ago. Deadline 6 July

Petrochemicals Sector Group Manager
CEFIC – European Chemical Industry Council
Brussels
Managing several working groups with representatives of industry, in order to produce added value for the members and the industry as a whole (chemical companies, members of…
Posted 7 days ago. Deadline 17 July

Grant and Project System Officer
ARTICLE 19
London
The Grant and Project System Officer will ensure that ARTICLE 19 adheres to the various requirements in our grant contracts and projects. S/he will support effective delivery of…
Posted 7 days ago. Deadline 9 July

Membership and Grants Officer
EFC – European Foundation Centre
Brussels
The ideal candidate must be a good networker able to enhance members’ engagement, secure financial resources for new and existing initiatives, communicate effectively, gather and…
Posted 8 days ago. Deadline 3 July

Association Manager
Kellen Europe
Brussels
Position the associations as the authoritative voice on their respective fields and represent the interest of the members towards all stakeholders at European level.Proactively…
Posted 8 days ago. Deadline 4 July

Innovation Project Manager for EU Funded Projects
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
The Innovation Project Manager’s key activities include building networks, fostering communication and initiating collaborations between INL and international level R&D…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

Project Assistant for EU Funded Projects
INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory
Braga
As a Project Assistant focused on EC funded initiatives, the candidate will work with INL’s researchers to provide support on the preparation, submission and management of grant…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

PSP Admin Assistant
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Brussels
The PSP Admin Assistant is expected to collaborate with the UNHCR Regional Representation for Western Europe in Brussels, work closely with NL and UK PSP teams and the rest of the…
Posted 8 days ago. Deadline 5 July

Communication Officer
UEF – Union of European Federalists
Brussels
You will be responsible for the general internal and external communication strategy of the European Secretariat, reflecting the political priorities and image of the organisation…
Posted 9 days ago. Deadline 5 July

Senior Advisor Cocoa
FLO – Fairtrade Labelling Organizations International
Bonn
The key objective is to effectively work in partnership with other senior stakeholders within Fairtrade who will each deliver key components of a successful cocoa strategy and plan…
Posted 9 days ago. Deadline 10 July

Communications Director, Global Covenant of Mayors
ECF – European Climate Foundation
Brussels
Oversees all aspects of the Global Secretariat’s internal and external communications, public relations, brand management, print and online presence, digital advertising and…
Posted 9 days ago. Deadline 2 July

Privacy Lawyer – Associate
Fieldfisher
Brussels
You will be working on a whole range of privacy and data protection matters, including compliance with the General Data Protection Regulation, international data transfers, data…
Posted 9 days ago

Trainee in the Area of Energy
BEUC – European Consumer Organisation
Brussels
Help develop and keep up-to date information on European affairs and provide support and policy summaries for lobbying actions undertaken by the team members. Conduct specific…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

Intern, Special Projects
ECF – European Climate Foundation
Brussels
Interns will gain practical experience in the workings of an international non-governmental organization focused on cities and climate change. The intern will gain exposure across…
Posted 9 days ago. Deadline 30 June

Funding Officer
ESM – European Stability Mechanism
Luxembourg
We are looking for a Funding officer/Senior funding officer to support the Funding and Investor Relations activities in monitoring the global relationship with banks, institutional…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

Finance and Control Officer – Cost Accounting
ESM – European Stability Mechanism
Luxembourg
As a cost accounting expert, s/he will perform the day-to-day accounting for administrative expenses of the ESM and EFSF. S/he will be in charge of the monthly closing of the…
Posted 9 days ago. Deadline 9 July

AML & KYC IT Application Officer
EIB – European Investment Bank
Luxembourg
The IT Application Officer will drive the development, implementation and maintenance of Anti-Money Laundering and «Know Your Customer» solutions. These are off-the-shelf and…
Posted 9 days ago. Deadline 2 July

Directeur Développement Commercial
CIVIPOL Conseil
Paris
Prospecter de nouveaux clients institutions internationales, états et entreprises, en France et à l’étranger. Encadrer et piloter une équipe de responsables de projet sur la…
Posted 9 days ago. Deadline 4 July

Information Management Officer, P-3
OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
The Hague
Control registration and processing of all classified declarations and verification-related documents and their availability either within electronic systems or in hard-copy:…
Posted 10 days ago. Deadline 17 July

Digital Communication Officer
COST – European Cooperation in Science and Technology
Brussels
The Digital Communication Officer first responsibility is to develop a strategic approach to digital communications and social media and ensure an effective implementation. He/She…
Posted 10 days ago. Deadline 9 July

Addetto Stampa di Lingua Italiana
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
Brussels
L’addetto stampa è a disposizione dei Membri del Gruppo S&D al Parlamento Europeo ed è responsabile per i vari compiti relativi alle attività del Gruppo, come: Individuare i…
Posted 10 days ago. Deadline 14 July

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής (ΜΚΤΔ) αναζητά συνεργάτες/συνεργάτιδες για μερική απασχόληση και με πλήρη απασχόληση κατά τους επόμενους 4 μήνες.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή αντίστοιχο προσόν σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:
α) Ελληνική Φιλολογία (Ιστορία ή αρχαιολογία ή κλασσικές σπουδές ή νεοελληνικές σπουδές ή φιλοσοφία ή ΦΠΨ),
β) Ελληνικός πολιτισμός ή
γ) Λαογραφία.
2.Πολύ γνώση της αγγλικής γλώσσας με σχετικά τεκμήρια, όπως ισχύει για διορισμό στην ΕΕΥ και ΕΔΥ.
3. Αποδεδειγμένη επάρκεια στις Νέες Τεχνολογίες με εξετάσεις όπως το ECDL , το MOUSE κ.ά. που καλύπτουν: τη Χρήση του MS Office και του Διαδικτύου, καθώς και γνώσεις χρήσης του WEB 2.0 (Συμμετοχικού Διαδικτύου).
4.Οργανωτικές ικανότητες, δυναμισμός και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
5. Διαθεσιμότητα διακίνησης εντός Κύπρου, όποτε χρειάζεται, για να διεξαγωγή λαογραφικής έρευνας (θα καλύπτονται οδοιπορικά). Επίσης διαθεσιμότητα διακίνησης εκτός Κύπρου, για αντιπροσώπευση του ΜΚΤΔ σε συνέδρια και σε έργα, με εξωτερικούς συνεργάτες.
Επιπρόσθετα προσόντα, τα οποία θα ληφθούν υπόψη ως πλεονέκτημα:
α). Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ανθρωπολογία της Διατροφής ή τη Μουσειακή Αγωγή ή στο θέμα του πρώτου πτυχίου θα αποτελεί πλεονέκτημα.
β). Άριστη κατοχή της αγγλικής γλώσσας
γ). Προϋπηρεσία σε θέση με παραπλήσια καθήκοντα.
δ). Εμπειρία στην έρευνα πεδίου
ε). Εμπειρία στη λαογραφική έρευνα ( συμπεριλαμβάνεται η πολύ καλή γνώση της κυπριακής διαλέκτου και ικανότητα να επικοινωνίας (προσεγγίσης) ατόμων 3ης ηλικίας, για λήψη συνεντεύξεων και πληροφοριών.
στ). Αποδεδειγμένη κατοχή της χρήσης των λογισμικών Adobe In Design, Adobe Photoshop και Adobe Illustrator
ζ). Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου των θεματικών που καλύπτει το ΜΚΤΔ
θ) Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων ι)Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
κ)Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, νοουμένου ότι πληρούν τα ελάχιστα προσόντα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cyfoodmuseum@gmail.com μέχρι τις 16.6.17
Τα βιογραφικά και οι αιτήσεις θα τηρηθούν εμπιστευτικά.
Σε περίπτωση που με βάση τα βιογραφικά που θα παραλαμβάνονται, κάποιος υποψήφιος κριθεί ως κατάλληλος πριν τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος, θα προσληφθεί άμεσα.
Υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεξαγωγή λαογραφικής έρευνας ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση, έστω κι αν δεν κατέχουν βασικό δίπλωμα σε κάποιο από τα γνωστικά πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Μεταξύ ίσων υποψηφίων, στους οποίους περιλαμβάνονται ενεργοί εθελοντές στο Μουσείο θα προτιμηθούν , άτομα που έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία.