Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γλωσσομαθείς Νομικούς που κατέχουν τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Σουηδικά

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα,
Μισθός: 5 612,65
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων:
08/12/2016
Προθεσμία:
12/01/2017 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el

Το ΕΤΕΚ δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ. Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων οι 10 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη
.
Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης
1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στις €12000.
2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία
3. Διάρκεια: 12 μήνες.
Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ. Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.
4. Άλλες πληροφορίες:
Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές σε δημόσια ταμεία αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον προσφέροντα τις υπηρεσίες λόγω της φύσης της σχέσης (μίσθωση υπηρεσιών).
5. Διακοπή σύμβασης: Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει τη σύμβαση οποτεδήποτε αποφασίσει κατά την κρίση του με προειδοποίηση 2 βδομάδων.
Καθήκοντα και Ευθύνες
1. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.
2. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα και βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει σχετική αλληλογραφία.
3. Τηρεί αρχείο μητρώου ή/και βιβλιοθήκης, βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων και στην τήρηση πρακτικών σωμάτων του ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
4. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
7. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εκπαιδευτικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΕΤΕΚ, ανάλογα με τις ανάγκες.
8. Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως για το ΕΤΕΚ.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν.
Διαδικασία:
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέση σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προσωπικού
Πλεονέκτημα:
– πρόσθετη πείρα τουλάχιστον 2 ετών πέραν πέρα από το απαραίτητα 2 έτη
– επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστο 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) ή/και πιστοποιητικό ECDL
Συνέντευξη:
Στη συνέχεια και αφού γίνει κατάταξη θα γίνει προφορική συνέντευξη στα 10 πρώτα άτομα της κατάταξης και θα γίνει προσφορά στο άτομο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία. Στη περίπτωση μη αποδοχής η προσφορά της σύμβασης θα γίνει στον αμέσως επόμενο/η κοκ
Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Περισσότερες Πληροφορίες
Το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, τηλ. 22877644 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprus@etek.org.cy.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 23.12.2016, στο ειδικό έντυπο του ΕΤΕΚ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για Αγορά Υπηρεσιών», να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο ΕΤΕΚ, να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να παραδίνονται στα Γραφεία του ΕΤΕΚ ή να αποστέλλονται με Συστημένο Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία.

http://www.kepa.gov.cy/em/BusinessDirectory/Company/CompanyProduct.aspx?CompanyId=e24170ac-97fb-4b50-b3d8-feab099ae0e1&ProductId=f43932ae-bdea-4549-aba0-2c6a1cf1f7ec

Eκπαίδευση και πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία!

Πως θα σας φαίνονταν να λάβετε 16.000€ για να αποκτήσετε την πρώτη σας επαγγελματική εμπειρία σε μια κορυφαία εταιρία στην Ιαπωνία; Κάθε μεγάλο επίτευγμα ξεκινά με την απόφαση να προσπαθήσουμε! Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Vulcanus έχουν ξεκινήσει και διαρκούν έως 20/01/2017!

Τι είναι το Πρόγραμμα Vulcanus;
Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία μέσω internships σε κορυφαίες Ιαπωνικές εταιρίες για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στο 4ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του επόμενου έτους, (Πρακτική άσκηση περίοδος: 01/09/2017 – 30/08/2018)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάριο μίας εβδομάδας στην Ιαπωνία (Σεπτέμβριος) τετράμηνο εντατικής εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) οκτάμηνη τοποθέτηση σε ιαπωνική εταιρεία (Ιανουάριος-Αύγουστος)

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής;
Οι υποψήφιοι πρέπει:
–να είναι υπήκοοι της Ε.Ε.*, φοιτητές στο 4ο έτος προπτυχιακών ή τελευταίο έτος μεταπτυχιακών σπουδών των κλάδων Μηχανικής ή Θετικών Επιστημών (Engineering or Science)**
(*) γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές από το Μαυροβούνιο, Τουρκία, FYROM, Ισλανδία, Μολδαβία.
(* *) γίνονται δεκτοί φοιτητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (επιστήμης υπολογιστών / μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, επιστήμης των υλικών, τηλεπικοινωνιών, φυσικής, χημείας, βιοτεχνολογίας, μηχανικών παραγωγής κ.α.)

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, το επίπεδο Αγγλικών τους καθώς και τα κίνητρά τους και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική κουλτούρα.

Ποιος πληρώνει τι;
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας και την ιαπωνική εταιρεία υποδοχής. Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση 1.900.000 Yen (περίπου 16.400 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία) για να καλύψουν το κόστος του ταξιδιού προς και από την Ιαπωνία και τα έξοδα διαβίωσης στην Ιαπωνία. Επιπλέον παρέχεται δωρεάν διαμονή καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Γιατί να συμμετέχω;
Για να εξοικειωθείτε με το εύρος των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από μια κορυφαία ιαπωνική εταιρεία υποδοχής, να μάθετε ιαπωνικά και να εκτιμήσετε την ιαπωνική κουλτούρα.

Για να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας και τις επαγγελματικες σας προοπτικές κερδίζοντας την πρώτη επαγγελματική σας εμπειρία σε μια διεθνή εταιρεία.

Έχουν γίνει δεκτοί φοιτητές από την Ελλάδα στο πρόγραμμα Vulcanus;
Από τη σελίδα του προγράμματος, θα διαβάσετε για τις εμπειρίες δύο (2) Ελληνίδων φοιτητριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα προηγούμενα έτη, ενώ μία ακόμη φοιτήτρια από την Ελλάδα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα στην Ιαπωνία. Οι Ελληνίδες φοιτήτριες που έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα προέρχονται από τους κλάδους της επιστήμης των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνίων και της χημικής μηχανικής και η πρακτική τους άσκηση πραγματοποιηθηκε στις εταιρείες HITACHI, NTT Tellecomunications και KAWASAKI.
Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία!οιπές προϋποθέσεις και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον σύνδεσμο http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Δικοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων ανέργων επαγγελματιών στην ε/κ και τ/κ κοινότητα

Αρχίζει ο 2ος κύκλος του Δικοινοτικού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το παρόν σχέδιο θα αποβεί προς όφελος 8 Ελληνοκυπρίων και 8 Τουρκοκυπρίων ασκούμενων, καθώς και ενός μέγιστου αριθμού 16 εταιρειών που θα φιλοξενήσουν τους νέους ανέργους στις δύο κοινότητες κατά την περίοδο Ιανουαρίου ‐ Μαΐου 2017.

Παρακαλείστε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο Δελτίο Συμμετοχής και αποστέλλοντας το φ/δι κας Γεωργίας Βενιζέλου στο ΚΕΒΕ, τηλ.: 22889840, email: gvenizelou@ccci.org.cy

http://news.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2016/11/LbE-2nd-call-circular-gr.pdfuntitled4

Προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) προκήρυξε Ανοικτό Διαγωνισμό με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1765357.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης της  τρίμηνης κατάρτισης στο πλαίσιο του «Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)  σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Σκοπός της τρίμηνης κατάρτισης :
Η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την προετοιμασία της εργοδότησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμό ιδιωτικού δικαίου.
 
Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί:
Επιχειρήσεις/οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 
Επωφελούμενοι:
Δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την προκήρυξη του Σχεδίου.
 
Διαδικασίες για την υλοποίηση της τρίμηνης κατάρτισης:
Οι δικαιούχοι ΕΕΕ τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, με στόχο την πρακτική κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.
 
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τρεις (3) μήνες για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ στις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται.
 
Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά τη διάρκεια τρίμηνης κατάρτισης καθοδηγείται από κατάλληλο καθοδηγητή που απασχολείται στην επιχείρηση/οργανισμό.
 
Η διάρκεια της τρίμηνης κατάρτισης δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά τη τρίμηνη κατάρτιση, συνεχίζει να λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο επίδομα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 
Η επιχείρηση/οργανισμός αναμένεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα της τρίμηνης κατάρτισης θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες.
 
Για την περίοδο της δωδεκάμηνης απασχόλησης του δικαιούχου ΕΕΕ, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας επιδότηση μέχρι 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ, με ανώτατο όριο €6.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του αντίστοιχου Σχεδίου του Τμήματος Εργασίας του ΥΕΠΚΑ.
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα Έντυπα του Σχεδίου φαίνονται πιο κάτω.
http://steeei.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/steeit

Προκήρυξη θέσης Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθώντας το σύνδεσμο: (http://www.mof.gov.cy/…/papd.…/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_ gr?OpenDocument).

1. Μισθοδοσία: Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται σε 18,497 (ILS), περίπου €4,332. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.
2. Καθήκοντα και ευθύνες: I. Προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ισραήλ. II. Ενασχόληση με θέματα ενέργειας και προώθησης επενδύσεων. III. Προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ισραήλ. IV. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, όλοι οι Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας). III. Πολύ καλή γνώση της Εβραϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. IV. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δυο ετών σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
VI. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867321 ή 22867240.
http://www.mcit.gov.cy/…/5AB991…/$file/Προκήρυξη%20θέσης.pdf
main

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το « Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις, εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/872764A5C8C7A0A1C225805300458143?opendocument

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για 12 μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για 2 πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €4.200.000 και αναμένεται να παραληφθούν 500 αιτήσεις. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 31 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Λεπτομέρειες του Σχεδίου και όλα τα έντυπα συμμετοχής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.mlsi.gov.cy/…/…/5BB4B0760B33C957C2258058003A9239…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας στα τηλ. 22400868, 22400966, 22400861, 22400828, 22400876, 22400805, 22400881, 22400907.
imagesc8yku03b

Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external)
2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency)
Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacanciesdownload-2