Θέσεις εργασίας ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ESTAT ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση πίνακα 25 επιτυχόντων υποψηφίων προκειμένου να προσλάβει 12 διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο AD 8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος/των στατιστικών δημόσιων οικονομικών.
AD 8 (ενδεικτικά, ο μηνιαίος αρχικός βασικός μισθός είναι 6818,11 EUR)
ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λουξεμβούργο

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs

Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL).

1.Clerical Assistant to Conference Secretary – NOC-DG-2018-FGII/048
Deadline: 27/06/2018
2. Data scientist (2 posts) – NOC-DE-2018-FGIV/054
Deadline: 27/06/2018
3. SOV Engineer – NOC-MA-2018-FGIII/056 (2 posts)
Deadline: 20/06/2018
4. Data scientist (1 post) – NOC-DECMA-2018-FGIV/053
Deadline: 20/06/2018
5. MA-2018-FGIII/052 – Project Quality Assistant (1 post)
Deadline: 13/06/2018
6. Junior Translator French (1 post) – NOC-DG-2018-AD/004
Deadline: 11/06/2018
https://www.eurocontrol.int/

Βοηθός Ανθρώπινου Δυναμικού-Έδρα: Θεσσαλονίκη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε θέση εργασίας Βοηθού Ανθρώπινου Δυναμικού

Προθεσμία Υποβολής: 06/06/2018

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/assistant-human-resources?src=email&freq=weekly

Διαγωνισμός Α/Α 8/2018 «Αγορά Υπηρεσιών απο Σύμβουλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας»

Ο Οργανισμος Νεολαιας Κύπρου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμο αγοράς υπηρεσιών για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Μαΐου 2018

300 μόνιμες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Δείτε παρακάτω πληροφορίες από τις σχετικές προκηρύξεις:

EPSO/AD/356/18 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (AD 5)
Προθεσμία εγγραφής: 10 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 158
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο οι περισσότεροι πτυχιούχοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:
διαμόρφωση πολιτικών,
παραγωγή έργου,
διαχείριση πόρων.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ (δεν απαιτείται προϋπηρεσία): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:088A:FULL&from=EN

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (AD 6):
EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση
EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία
Προθεσμία εγγραφής: 17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: EPSO/AD/340/18 — 20, EPSO/AD/341/18 — 35
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση
Στους οικείους τομείς περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς που καλύπτονται από τη Διεύθυνση F (Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων) της ΓΔ SANTE. Επί του παρόντος, στους εν λόγω τομείς περιλαμβάνονται η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών, καθώς και η προστασία της υγείας [κλινικές δοκιμές σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για ανθρώπινη χρήση και φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών)].
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να ασκούν όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναλύσεις και επισκοπήσεις επίσημων συστημάτων ελέγχου και θα πρέπει να αναμένουν συχνά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, ενδέχεται να εργαστείτε σε τομείς που δεν εμπίπτουν άμεσα στον τομέα ειδίκευσής σας.
EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία
Οι οικείοι τομείς είναι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή μεταχείριση των ζώων και η υγεία των φυτών. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται την υφιστάμενη νομοθεσία, να ασκούν κανονιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων, να παρακολουθούν τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις στους προαναφερθέντες τομείς.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ. (απαιτείται επαγγελματική πείρα): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:097A:FULL&from=EN

EPSO/AD/357/18 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (AD 5)
Προθεσμία εγγραφής: 24 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 80
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο οι περισσότεροι υποψήφιοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Οι ελεγκτές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υπεύθυνοι για δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους απόδοσης και εσωτερικούς ελέγχους. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες εξακρίβωσης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
Η φύση των καθηκόντων απαιτεί ευρύ φάσμα γνώσεων σε τομείς όπως το δίκαιο, η λογιστική, η δημόσια διοίκηση, τα δημόσια οικονομικά και η οικονομία, η διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, η πληροφορική, οι τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ (δεν απαιτείται προϋπηρεσία): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.107.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:107A:FULL

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/300-monimes-8eseis-ergasias-gia-ptyxioyxoys-se-yphresies-ths-eyr/

Θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην πρόσληψη νέων διοικητικών υπαλλήλων για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), μέσω της διοργάνωσης γενικού διαγωνισμού βάσει εξετάσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 10 Απριλίου 2018 στον ιστότοπο της EPSO: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.
Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές)
Κατηγορία: Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση)
Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Αναφέρεται: Εκτελεστικό Διευθυντή Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 
Μισθοδοσία:
To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Ενημερώνεται για τις διάφορες πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύρια προτεραιότητα τους τομείς και πολιτικές που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Συλλέγει και διεξάγει ανάλυση και προώθηση πληροφόρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας στα μέλη του οργανισμού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
Δημιουργεί προσβάσεις και σχέσεις με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να λειτουργεί προδραστικά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό πολιτικών ή/και προγραμμάτων που διαμορφώνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ.
Έχει συνεχή επαφή με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και συντονίζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την αξιοποίηση πληροφοριών ή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσε να αναπτύξει τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, όσο και τα μέλη του.
Δημιουργεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του έργου των μελών και τη δημιουργία συνεργασιών.
Συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα στις Βρυξέλλες και στις ομάδες εργασίας τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Διοργανώνει / συμμετέχει σε brokerage & matchmaking εκδηλώσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών έργων.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία (οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα ληφθούν υπόψη).
Ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να τις παρουσιάζει με ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα και με συνοπτικό τρόπο.
Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. 
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
Εμπειρία στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ ή σε άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.
Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 
Σημειώσεις:
Η έδρα του υπαλλήλου θα είναι οι Βρυξέλλες, αλλά δύναται να καλείται στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακρατικών έργων, στα οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Ο/Η Λειτουργός που θα προσληφθεί, θα εργάζεται με βάση το ωράριο που επικρατεί στο Γραφείο Βρυξελλών (πενθήμερο με 38 ώρες εβδομαδιαίως).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email [email protected] μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων και προθεσμιών σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eoc.org.cy.

Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 (μεσημέρι)

Θέση εργασίας στην Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα (Consular Policy Officer)

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση ‘EU Consular Policy Officer’. Ως Consular Policy Officer για το Ευρωπαϊκό δίκτυο, θα είστε μέλος μιας ομάδας από τις Βρετανικές πρεσβείες στην Ευρώπη που εργάζεται για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2018.
Τα βασικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση περιλαμβάνουν επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες παρουσίασης και διαχείρισης πληροφοριών, όπως και άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
Ο αρχικός μισθός έχει καθοριστεί στα €3.243,57 / μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2018, ώρα 23:55.
Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και την υποβολή αιτήσεων εδώ: https://fco.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-ext/brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/4951-Consular-Policy-Officer-GRC626/en-GB

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

EPSO/AST/144/17 — Βοηθοί στον γλωσσικό κλάδο (AST 1) για τις ακόλουθες γλώσσες:
βουλγαρική (BG), γερμανική (DE), αγγλική (EN), γαλλική (FR), ρουμανική (RO) και σουηδική (SV)
(2017/C 429 A/01)
Προθεσμία εγγραφής: 23 Ιανουαρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς στον γλωσσικό κλάδο» (ομάδα καθηκόντων AST).
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.
Βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
Βουλγαρική γλώσσα (BG): 5
Γερμανική γλώσσα (DE): 5
Αγγλική γλώσσα (EN): 8
Γαλλική γλώσσα (FR): 5
Ρουμανική γλώσσα (RO): 6
Σουηδική γλώσσα (SV): 7
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά έξι γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μία μόνο γλώσσα. Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.
Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η πλειονότητα των θέσεων που μπορεί να προταθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι στο Λουξεμβούργο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.429.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2017:429A:FULL