ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/32/2015 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Αντικείμενο και στόχοι

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

• αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, και ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία,

• ενίσχυση της προσήλωσης και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της νεολαίας, όπως για παράδειγμα των ανά χώρα συστάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

• ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας,

• ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων για διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των προγραμμάτων, καθώς και των ορθών πρακτικών, στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι ενσωματωμένοι με σαφή τρόπο στα σχέδια εργασιών, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα των οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση.
Περαιτέρω, οι οργανώσεις με δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

• να προωθήσουν την απασχολησιμότητα των νέων, ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης,

• να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

• να συμβάλουν στην προσωπική, κοινωνικο-εκπαιδευτική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων στην Ευρώπη,

• να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για νέους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να συμβάλουν στη συζήτηση/ανάπτυξη θεμάτων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να προωθήσουν τη διαπολιτισμική μάθηση, τον σεβασμό της πολυμορφίας, καθώς και τις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων της Ευρώπης,

• να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία,

• να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015, για παράδειγμα μέσω της ενσωμάτωσης της προώθησης της αγωγής του πολίτη, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημοκρατικής αγωγής στα προγράμματα εργασίας τους.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δύο κατηγορίες φορέων: Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας (άτυπο δίκτυο).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en

Σχέδιο παροχής Κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει ΟΤΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για Παροχή Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2015 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου, 2015. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την 16η Οκτωβρίου, 2015.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/527EDFB40FDB55E7C2257ECF002589AC?OpenDocument

Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Λειτουργός Περιβάλλοντος Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015

Ο στόχος για όλα τα προγράμματα είναι η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ (Υπηκόων Τρίτων Χωρών) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελούμενων με τη χρήση της, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε όλα τα Έργα, ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο.

Δικαιούχοι: Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ

Η προθεσμία για όλα τα Έργα είναι η 26η Οκτωβρίου 2015.

Έργο: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
Αριθμός εκπαιδευομένων ενηλίκων που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα : 200
Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις τέσσερις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο).
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 260,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Έργο: Πρόγραμμα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
Ο αριθμός επωφελούμενων στο σύνολο για τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου είναι τουλάχιστον 30.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 700,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Δράση 1-Εθελούσιες Επιστροφές
Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών.
Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ και της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, θα συνεχίσει η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών, όπως αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και του Ταμείου Επιστροφής, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πληροφόρηση για τις διαδικασίες επιστροφής, επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, νομική/ψυχολογική υποστήριξη, στήριξη για άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων, ετοιμασία ταξιδιού επιστροφής. Για τις περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Κέντρο θα πρέπει να μελετηθεί το Παράρτημα 3 όπου περιγράφονται πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις για δημιουργία του εν λόγω κέντρου.
Στο Κέντρο θα προσφερθεί η απαραίτητη υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Αριθμός ατόμων που θα προσέλθουν στο Κέντρο για πληροφορίες: 150
Αριθμός ατόμων που θα δεσμευτούν για να ξεκινήσει διαδικασία εθελούσιας επιστροφής: 100
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 600,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Δράση 4 – Ενίσχυση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής
Τίτλος έργου: Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, η οποία στόχο θα
έχει τη γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας.
Δεδομένου ότι η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού, μέσα από την
παρουσίαση συνταγών, το κυπριακό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής
διαφόρων εδεσμάτων ή/και ροφημάτων, μαθαίνοντας παράλληλα για τις γαστρονομικές συνήθειες και
παραδόσεις γύρω από αυτές.
Μέσα από τη γαστρονομική παρουσίαση, η εκπομπή θα μπορεί να αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή
της κάθε τοπικής κουζίνας, στα διατροφικά έθιμα και παραδόσεις. Επίσης θα μπορεί να δίνει, γενικές πληροφορίες για τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, για τη γεωγραφία, για τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τις πρώτες ύλες της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία ιστορικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: 1 χρόνος
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2015
Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2016
Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του έργου μέχρι και δυο (2)
χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: € 400,000

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument